Poland
Języki

Transakcje z funduszem inwestycyjnym

W rozpatrywanym przez organ podatkowy stanie faktycznym, udziałowcem wnioskodawcy (sp. z o.o.) był fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (FIZAN), posiadający 78,35% udziałów w kapitale zakładowym spółki. FIZAN uzyskał przymiot wspólnika spółki na mocy umowy przeniesienia przez Agencję wszystkich udziałów w kapitale spółki do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), w którym całość udziałów posiada Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). BGK stanowi z kolei własność Skarbu Państwa. Jedynym akcjonariuszem Agencji również jest Skarb Państwa. Spółka dokonuje transakcji z Agencją.

W świetle powyższego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z 4 maja 2017 r. uznał spółkę oraz fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (FIZAN), za podmioty powiązane kapitałowo na gruncie art. 11 ust. 4 w związku z ust. 5a ww. artykułu UPDOP (2461-IBPB-1-3.4510.50.2017.1.SK). Wyjaśnił również, że mając na względzie, iż Skarb Państwa bierze pośrednio udział w kontroli spółki i bezpośrednio w kontroli Agencji, należy uznać spółkę i Agencję za podmioty powiązane na gruncie art. 11 ust. 4 pkt 2 UPDOP (2461-IBPB-1-3.4510.51.2017.1.SK). W konsekwencji, DKIS stwierdził, że spółka jako podmiot powiązany z Agencją będzie miała obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 UPDOP, w przypadku spełnienia warunków wskazanych w tym przepisie (2461-IBPB-1-3.4510.52.2017.1.SK).

transakcje_z_funduszem_inwestycyjnym.png