Poland
Języki

Zmiany w zakresie raportowania według krajów (Country-by-Country Reporting)

15 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 694), dalej: „Nowelizacja”. Nowe regulacje wprowadzają zmiany dotyczące m.in. mechanizmu raportowania wg krajów (ang. Country-by-Country Reporting), dalej: „CBC”. W niniejszym newsletterze podsumujemy wprowadzone regulacje.

CZYM JEST COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING?

Obowiązkiem przekazywania informacji o grupie podmiotów objęte są duże międzynarodowe grupy kapitałowe. Zakres informacji, jakie powinni raportować podatnicy obejmuje m.in.:

  • wielkość prowadzonej działalności (wielkość aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób);
  • wielkość zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku;
  • miejsce prowadzenia działalności oraz przedmiot tej działalności.

1. ZMIANA DEFINICJI GRUPY PODMIOTÓW

Nowelizacja wprowadza modyfikację w definicji grupy podmiotów poprzez odejście od odwoływania się do przepisów o rachunkowości. Dotychczasowe brzmienie przepisu budziło wątpliwości co do tego, który podmiot powinien być zobligowany do składania informacji o grupie podmiotów w przypadku konsolidacji występującej na co najmniej dwóch poziomach. Zgodnie z Nowelizacją, w przypadku, gdy w Polsce znajduje się jednostka dominująca jednocześnie sama będąca podmiotem zależnym wobec jednostki dominującej znajdującej się za granicą, do składania informacji o grupie podmiotów (CBC-R) zobligowana jest jednostka dominująca mająca siedzibę lub zarząd za granicą.

2. DOPRECYZOWANIE SPOSOBU KALKULACJI KWOTY PROGOWEJ

Nowe przepisy przewidują zmiany w ustalaniu kwoty progowej dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w:

  • PLN:  obok kwoty progowej w EUR określona została równowartość wskazanej kwoty w PLN w wysokości 3,25 mld PLN;
  • walucie innej, niż EUR: doprecyzowanie sposobu przeliczania kursów walut poprzez wskazanie, iż kalkulacji kwoty progowej skonsolidowanych przychodów (750 mln EUR) należy dokonywać według sposobu kalkulacji przyjętego w państwie jednostki dominującej.

Powyższe zmiany obowiązują z mocą wsteczną dla podmiotów rozpoczynających sprawozdawczy rok obrotowy po dniu 31 grudnia 2017 roku.

W Nowelizacji określono także sposób kalkulacji kwoty progowej w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny, niż 12 miesięcy. Kwotę progową określa się wówczas w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego.

3. PRZESYŁANIE INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW (CBC-R) ORAZ POWIADOMIEŃ (CBC-P) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wprowadzenie obowiązku przesyłania CBC-R oraz CBC-P wyłącznie elektronicznie oznacza odejście od dotychczasowego przesyłania CBC-P w formie papierowej. Doprecyzowano również definicję środków komunikacji elektronicznej. Informacje o grupie podmiotów oraz powiadomienia należy przekazywać za pomocą oprogramowania interfejsowego, którego adres będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych

4. WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE CBC-P

Nowelizacja przewiduje wydłużenie terminu na złożenie CBC-P do 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

5. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DODATKOWYCH ORAZ WYJAŚNIEŃ

Kolejną zmianą jest wprowadzenie obowiązku składania dodatkowych informacji lub wyjaśnień zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia mogą dotyczyć m.in. danych identyfikacyjnych jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, kapitału podstawowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), czy też rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów.

6. KONTROLA SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Nowelizacja przyznaje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Szef KAS”) uprawnienia w zakresie kontroli dotyczącej wywiązywania się z obowiązków wynikających z wymiany informacji podatkowych.

7. KOREKTA CBC-R ORAZ CBC-P

Nowelizacja wprowadza także możliwość dokonywania przez jednostkę raportującą korekt złożonych informacji o grupie podmiotów oraz powiadomień. Niemniej jednak, prawo do skorygowania CBC-R i CBC-P ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli Szefa KAS.

8. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA UPL-1

Nowe przepisy przewidują możliwość stosowania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) do składania informacji o grupie podmiotów oraz powiadomień. W konsekwencji nie jest wymagane udzielanie osobnego pełnomocnictwa na potrzeby wywiązania się z omawianych obowiązków. UPL-1 udzielone przed dniem wejścia w życie Nowelizacji obejmuje również upoważnienie do podpisywania CBC-R oraz CBC-P.

9. SANKCJE

Nowelizacja doprecyzowuje, iż sankcji podlega nie tylko niezłożenie CBC-R lub CBC-P, ale także złożenie z nieprawidłowymi danymi lub złożenie dokumentu niekompletnego. Nowe przepisy przewidują także wprowadzenie typu uprzywilejowanego czynu zabronionego uregulowanego bezpośrednio w Kodeksie karnym skarbowym. Za niedopełnienie obowiązków związanych z raportowaniem CBC, w przypadkach mniejszej wagi sprawca podlega karze jak za wykroczenie skarbowe.

Zmiany opisane w pkt 3 – 10 wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Nowelizacji, tj. od 30 kwietnia 2019 roku.

Większość zmian wprowadzonych w Nowelizacji należy ocenić pozytywnie, ponieważ eliminują wątpliwości związane z automatyczną wymianą informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786