RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) a domniemanie rzeczywistego właściciela z raju podatkowego

Spółka dominująca w grupie kapitałowej uważała, że do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji, w których stroną jest bezpośrednio podatnik tj. PGK, a w których rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość takiej transakcji przekracza za rok podatkowy 500.000 PLN, jest zobowiązana spółka dominująca. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 października 2021 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.264.2021.1.MS uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Wyjaśnił, że regulacje dot. domniemania rzeczywistego właściciela z raju podatkowego (art. 11o ust. 1a i 1b UPDOP) mają zastosowanie do spółek tworzących PGK, a nie do PGK. Zatem PGK nie jest podmiotem zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W przypadku spółek funkcjonujących w ramach PGK to każda z poszczególnych spółek posiada osobowość prawną i to spółki te dokonując transakcji obowiązane są do sporządzania dokumentacji podatkowej.