Poland
Języki

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych

Transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) – co do zasady – są transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, a zatem nie ulega wątpliwości, że w takim przypadku dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Zatem w przypadku gdy w trakcie realizacji transakcji dojdzie np. do przedłużenia terminu spłaty kapitału lub odsetek, lub udzielenia kolejnej transzy pożyczki/kredytu, lub zmiany wysokości oprocentowania, lub zmiany jakichkolwiek innych istotnych parametrów transakcji, lub informacji wymienionych w art. 9a ust. 2b-d UPDOP (art. 25a ust. 2b-2d UPDOF), podatnik jest obowiązany do uwzględnienia informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej – wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 28 marca 2018 r. o znaku DCT.8201.6.2018.