Poland
Języki

Tarcza antykryzysowa w związku z COVID-19 – rozwiązania podatkowe

31 marca ogłoszona została długo wyczekiwana ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze, naszym zdaniem, regulacje dotyczące przepisów prawa podatkowego.

Podatek od nieruchomości

 • Rady gminy otrzymały kompetencję do uchwalania za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określonym grypom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
 • Rada gminy może również przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020, nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r.

Ordynacja podatkowa

 • W przypadku wydania decyzji o odroczenia bądź rozłożeniu na raty podatku (zaległości podatkowej), nie ustala się opłaty prolongacyjnej. Dodatkowo, Minister Finansów uzyskał kompetencję do zaniechania – w drodze rozporządzenia – poboru odsetek od zaległości podatkowych;
 • Zawieszeniu ulegają terminy procesowe w postępowaniach i kontrolach regulowanych przez Ordynację podatkową;
 • W przypadku wniosków o interpretację złożonych i nierozpatrzonych do 1 kwietnia 2020 r., termin do wydania interpretacji wydłużony zostaje o 3 miesiące;
 • Terminy do składania raportów MDR zostały zawieszone do 30 czerwca 2020 r.

Przepisy wspólne dla PIT i CIT

 • Do 30 września 2020 r. przedłużono termin do złożenia informacji podatkowej, dla podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.;
 • Podatnicy będą uprawnieni do odliczenia od dochodu darowizn przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, wskazanym w ustawie podmiotom, przy czym, w przypadku darowizny przekazanej:
  • Do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
  • Do końca maja 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny;
 • Do 20 lipca 2020 r. przedłużono termin do zapłaty podatku od przychodów z budynków (tak zwany podatek minimalny), należnego za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r., o ile:
  • Podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
  • Uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z działalności są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu z 2019 r.;
 • Dłużnicy zwolnieni zostali z obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania w ramach regulacji tak zwanej „ulgi na złe długi” w podatkach dochodowych, o ile:
  • Podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
  • Uzyskane przychody są o co najmniej 50% niższe w danym okresie od analogicznego okresu z 2019 r.;
 • Mali podatnicy, którzy wybrali metodę uproszczoną wpłacania zaliczek będą uprawnieni do zmiany tej metody w trakcie roku, o ile ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • Koszty kwalifikowane działalności B+R, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 mogą być uwzględniane przy obliczaniu zaliczek na podatek;
 • Podatnicy osiągający dochody kwalifikowane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 mogą stosować stawkę 5% do obliczana zaliczek na podatek;
 • Podatnicy, którzy ponieśli stratę w 2020 r., mogą ją rozliczyć z dochodem osiągniętym rok wcześniej.

Podatek od towarów i usług

 • Odroczono do 1 lipca 2020 r. regulacje dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych oraz nowe matrycy stawek;
 • Odroczono do 1 lipca 2020 r. obowiązek stosowania nowego JPK przez duże przedsiębiorstwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Złożenie deklaracji za 2019 r. oraz zapłata podatku w terminie do 31 maja 2020 r. będą uznane za złożone łącznie ze skutecznym tak zwanym „czynnym żalem”, o którym mowa w art. 16 kodeksu karnego skarbowego;
 • Podwyższone zostały limity zwolnienia z podatku dla zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dopłat do wypoczynku oraz niektórych świadczeń socjalnych;
 • Zwolnione z podatku zostały świadczenia postojowe oraz świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu w przypadkach określonych w ustawie o COVID-19;
 • Termin do wpłacenia zaliczek od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. podlega przedłużeniu do 1 czerwca 2020 r., o ile płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Danielem WIĘCKOWSKIM:

daniel_wieckowski.jpg
Daniel WIĘCKOWSKI
Tax Director w RSM Poland
E: ekspert@rsmpoland.pl
tel. +48 61 8515 766
fax +48 61 8515 786