Poland
Języki

1. Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Postępowanie wszczynane jest jedynie na wniosek podatnika, a pozytywna decyzja wydawana jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2. Układy ratalne

Podatnicy mogą również złożyć wniosek o rozłożenie podatku bądź zaległości podatkowej na raty. Wnioskodawca sam proponuje liczbę i wysokość rat, przy czym, oczywiście, organ może ustalić harmonogram spłat według własnego uznania. Podobnie jak w przypadku postępowań w zakresie odroczenia terminu zapłaty, pozytywna decyzja wydana będzie w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem strony.

3. Umorzenie zaległości podatkowych

Podatnik może również wnioskować o umorzenie zaległości podatkowej w całości lub w określonej części. Postępowanie to również toczy się na wniosek podatnika (przepisy przewidują jednie pewne wyjątki, gdy zaległości umarzane są z urzędu, bez ingerencji podatnika).

4. Ograniczenie zaliczek w trakcie roku

Dla podatków dochodowych opłacanych w formie zaliczek ustawodawca przewidział jeszcze jedną, wartą rozważenia opcję. Otóż organ podatkowy może ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczane według dotychczasowych zasad byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do należnego podatku. W tym przypadku, postępowanie również wszczynane jest jedynie na wniosek podatnika.

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania

  1. Wniosek o odroczenie terminu/rozłożenie na raty/umorzenie zaległości
  2. Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wraz z danymi finansowymi
  3. Oświadczenie ORD-HZ
  4. W przypadku pomocy de minimis
    1. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 2 lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
    2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym;
    3. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia  zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Danielem WIĘCKOWSKIM:

daniel_wieckowski.jpg

Daniel WIĘCKOWSKI
Tax Director w RSM Poland
e: ekspert@rsmpoland.pl
tel. +48 61 8515 766
fax +48 61 8515 786