RSM Poland
Języki

Języki

Rozliczanie mediów związanych z usługą najmu

10 lipca 2015 roku zapadł wyrok NSA na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług (dalej: VAT) dotyczący refakturowania kosztów mediów. NSA w przedmiotowym wyroku zaakcentował, że co do zasady dostawę mediów należy traktować jako odrębne świadczenie od usług najmu nieruchomości i opodatkować odrębnie od najmu mieszkania lub lokalu.

NSA podkreślił mi.in., że:

  • podstawowym kryterium ustalenia odrębności usług jest kryterium ekonomiczne, a nie postanowienia umowne;
  • w odniesieniu do mediów, w stosunku do których możliwe jest przyjęcie kryterium zużycia (media w postaci zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzania ścieków), to właśnie kryterium zużycia będzie decydujące o odrębności tych mediów, a nie kwestia dotycząca tego, czy najemca miał możliwość wyboru świadczeniodawcy;
  • ww. media w postaci zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzania ścieków powinny być uznane za świadczenia odrębne od usługi najmu, jeżeli najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z danych towarów i usług poprzez decydowanie o wielkości zużycia;
  • wywóz nieczystości powinien być traktowany odrębnie od usług najmu, w przypadku gdy najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawcy tych usług; z uwagi na brak takiej możliwości (w obecnym stanie prawnym organizacją takich usług zajmują się obowiązkowo gminy), najem i odbiór śmieci należy opodatkować łącznie, według stawki VAT właściwej dla usługi najmu.

Niesłuszne wydaje się klasyfikowanie wywozu nieczystości jako elementu umowy najmu – a nie świadczenia odrębnego – z powodu prawnych regulacji organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedmiotowa kwestia może stać się zatem przedmiotem kolejnych sporów z organami podatkowymi.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość