RSM Poland
Języki

Języki

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza znaczne korzyści dla prosumentów

W dniu 20 lutego 2015 r. Sejm przyjął nową ustawę o odnawialnych źródłach energii (dalej ustawa o OZE), której celem jest zmniejszenie przez Polskę zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych. W dniu 11 marca została ona podpisana przez Prezydenta, a 3 kwietnia ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2015 poz. 478. Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia. Oprócz regulacji istotnych z punktu widzenia obrotu energią, które wejdą w życie już 1 maja 2015 r., wprowadza również regulacje dotyczące mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, które wejdą w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r.

Ustawa wprowadza znaczne korzyści dla prosumentów, czyli osób, które posiadają małe instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł, wytwarzając ją zarówno na własny użytek, ale której nadwyżki mogą odsprzedawać do sieci. Ma ona zachęcić podmioty prywatne do budowy instalacji na własne potrzeby, których to nadwyżka może być odsprzedana do sieci energetycznych.

Nowa ustawa o OZE po wejściu w życie powinna zwiększyć zainteresowanie budową nowych instalacji wśród prosumentów i zmienić sposób sprzedaży energii dużych przedsiębiorców. Niezależnie jednak od samej ustawy programy dofinansowujące budowę i modernizację instalacji OZE już funkcjonują i są wdrażane.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość