RSM Poland
Języki

Języki

REGULAMIN „BEZPŁATNEJ KONSULTACJI”

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady bezpłatnej konsultacji (dalej: Konsultacja) oferowanej przez RSM Poland Sp. z o.o. sp. k. (dawniej RSM Poland Audyt S.A.) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Droga Dębińska 3B (dalej: Organizator) osobom zainteresowanym sprzedażą lub kupnem firmy, wyceną firmy czy też pozyskaniem finansowania.
 2. Osoby zainteresowane (dalej: Zainteresowani) skorzystaniem z Konsultacji, zgłaszają chęć skorzystania z Konsultacji (dalej: Zgłoszenie) za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://www.rsmpoland.pl/pl/wsparcie-przy-sprzedazy-firmy/bezplatna-konsultacja. Zainteresowani potwierdzają chęć kontaktu poprzez naciśnięcie linku zawartego w formularzu rejestracyjnym „Zamawiam bezpłatną konsultację”.
 3. Organizator zapewnia zainteresowanym nieodpłatny dostęp do formularza rejestracyjnego na czas nieoznaczony. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania Konsultacji w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 4. Na zawartość formularza rejestracyjnego składają się: imię i nazwisko Zainteresowanego, adres e-mail, numer telefonu, NIP/KRS podmiotu, którego dotyczy zapytanie oraz temat Konsultacji.
 5. Po otrzymaniu Zgłoszenia od Zainteresowanego, Organizator dokonuje weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu. Organizator analizuje, czy odpowiedź na Zgłoszenie nie będzie naruszała zasady niezależności, stwarzała konfliktu interesów lub też ryzyka wewnątrz grupy RSM Poland. Po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, Organizator kontaktuje się z Zainteresowanym, aby ustalić termin Konsultacji.
 6. Każdy z Zainteresowanych, którego Zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Organizatora, otrzyma możliwość jednorazowej Konsultacji w wymiarze nieprzekraczającym 30 minut.
 7. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Zainteresowanego, który korzystał już z niej w przeszłości, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia Konsultacji.
 8. Konsultacje odbywać się będą telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikowania się na odległość, np. za pośrednictwem aplikacji ZOOM.
 9. Wraz z przesłaniem Zgłoszenia, Zainteresowany potwierdza, że:
 • Wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez RSM Poland Sp. z o.o. sp. k. (dawniej RSM Poland Audyt S.A.) z siedzibą w Poznaniu swoich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu otrzymania odpowiedzi na wiadomość, a także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • Przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie będzie skutkowało nawiązaniem kontaktu ze strony Organizatora, o ile nie będzie naruszało zasady niezależności czy też stwarzało konfliktu interesów lub ryzyka wewnątrz grupy RSM Poland.
 • Przyjmuje do wiadomości, że rozmowa oraz Konsultacja, w której chce wziąć udział, nie będzie stanowiła usługi, a ewentualna odpowiedzialność RSM Poland Sp. z o.o. sp. k. (dawniej RSM Poland Audyt S.A.) za decyzje, które podejmie na podstawie Konsultacji, jest niniejszym wyłączona.
 • Wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Organizatora.
 • Przyjmuje do wiadomości, że liczba Konsultacji jest ograniczona, a Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Konsultacji bez podania przyczyny.
 • Zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu „Bezpłatnej Konsultacji”.
 1. Zainteresowany zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Zainteresowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 2. Aktualni Klienci grupy RSM Poland mogą skorzystać z Konsultacji, o ile temat Konsultacji nie będzie dotyczył zakresu usług, które aktualnie są świadczone Zainteresowanemu lub firmie, którą reprezentuje przez RSM Poland Sp. z o.o. sp. k. (dawniej RSM Poland Audyt S.A.) lub jej spółkę powiązaną.
 3. Każdy Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Zainteresowany, którego dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Niepodanie danych osobowych przez Zainteresowanego uniemożliwi Organizatorowi kontakt w celu umożliwienia skorzystania z Konsultacji.