RSM Poland
Języki

Języki

Nowy JPK_VAT i nowe kary administracyjne już od kwietnia

Od 1 kwietnia 2020 r. tzw. duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT, który zastąpi deklarację VAT oraz dotychczasowy plik JPK. Pozostałe podmioty tj. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy będą rozliczać się w ten sposób od 1 lipca 2020 r., choć mają prawo stosować nowe rozwiązanie już od kwietnia br. Muszą jednak pamiętać, że złożenie JPK_VAT  wyklucza możliwość powrotu do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

UWAGA: Zgodnie z ustną zapowiedzią Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz (z 11 marca br.) wprowadzenie nowego JPK_VAT, w związku z wyjątkową sytuacją wymuszoną epidemią koronawirusa, ma zostać przesunięte na 1 lipca 2020 r. – będziemy dla Państwa potwierdzać tę wiadomość.

Struktura pliku

Nowy JPK_VAT jest narzędziem składającym się z dwóch części: deklaracyjnej oraz ewidencyjnej.

Część deklaracyjna zastępuje dotychczas obowiązujące deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K wraz z załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, wnioski podatnika składane razem z deklaracją, na przykład o zaliczenie zwrotu VAT, a także informację podsumowującą w obrocie krajowym (VAT-27).

Część deklaracyjna składa się z:

  1. pozycji szczególnych odpowiadających pozycjom z deklaracji VAT-7 – zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wskazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe oraz do zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu;
  2. pouczenia, zgodnie z którym w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  3. pouczenia, zgodnie z którym za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

 

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Część ewidencyjna JPK_VAT składa się z ewidencji sprzedaży oraz zakupu. Oprócz danych, które dotychczas uwzględniano w JPK, należy raportować również inne informacje o danej transakcji (np. o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności, handlu określonymi grupami towarów, transakcji realizowanej przed podmioty powiązane itd.). Pola w części ewidencyjnej pliku JPK mogą mieć następujący charakter:

  1. pola obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NIP lub nazwa kontrahenta) należy wpisać „BRAK”;
  2. pola opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganej informacji,
    a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste;
  3. pola fakultatywne – zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione.

Sposób składania

JPK_VAT będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną w dotychczas obowiązujących terminach odpowiednio dla podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie. Pliki JPK_VAT będzie można podpisywać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu podatnik będzie miał możliwość pobrania elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Kary administracyjne

Ewidencje powinny zawierać dane zgodne ze stanem rzeczywistym dowodów księgowych. Błędnie wypełniony JPK_VAT podatnik będzie mógł skorygować w ramach samokontroli w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia, że ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym. W przypadku wykrycia błędów w przesłanej ewidencji, naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do skorygowania pliku JPK_VAT w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, wskazując jednocześnie wszystkie zidentyfikowane błędy. Brak dokonania korekty lub złożenia wyjaśnień, złożenie wyjaśnień bez wskazania, że ewidencja nie zawiera błędów lub złożenie ich po terminie będzie skutkowało nałożeniem na podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego, w drodze decyzji, kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd.

W uzasadnieniu do projektu ustawy można znaleźć informację, że nowe narzędzie ma na celu uproszczenie rozliczeń VAT i uczynienie ich bardziej przyjaznymi. Biorąc jednak pod uwagę poziom szczegółowości pól opcjonalnych oraz wysokość kar, które mogą być nałożone za błędy w deklaracji, należy stwierdzić, że w rzeczywistości podatnikom utrudniono comiesięczne rozliczenia z fiskusem – trzeba będzie raportować znacznie więcej niż dotychczas oraz wprowadzić czasochłonne (a więc i kosztowne) zasady samokontroli.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786