Poland
Języki

Blog

Zmiany w mechanizmie ochrony przedsiębiorców przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 roku – ostatnie dni na złożenie oświadczeń przez mikro- i małych przedsiębiorców

23 lipca 2019

Zmiany w mechanizmie ochrony przedsiębiorców przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 roku – ostatnie dni na złożenie oświadczeń przez mikro- i małych przedsiębiorców

29 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210). Nowelizacja koryguje wprowadzony na początku tego roku mechanizm ochrony (m. in.) przedsiębiorców przed wzrostem cen energii elektrycznej. Omawiana regulacja adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).

Mikro- i mali przedsiębiorcy muszą szybko działać żeby skorzystać z dobrodziejstw

Według nowych przepisów mikro- i mali przedsiębiorcy mogą utrzymać w całym 2019 roku poziomu cen energii elektrycznej z roku 2018, jeżeli najpóźniej 26 lipca br. złożą przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie o spełnianiu przesłanek do uznania za mikro- lub małego przedsiębiorcę. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy nowelizującej, a składane jest ono pod rygorem przewidzianej w Kodeksie karnym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W razie nabycia statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy w późniejszym czasie, w celu zastosowania cen energii elektrycznej z 2018 roku przedsiębiorca ma obowiązek złożyć odnośne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu. Z kolei niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, przedsiębiorca korzystający już z zamrożenia cen powinien poinformować przedsiębiorstwo energetyczne o utracie statusu uprawniającego go do tego przywileju.

Podsumowanie najważniejszych informacji dla mikro- i małych przedsiębiorstw przedstawiono poniżej.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW CHRONIĄCYCH MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW PRZED WZROSTEM CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU

Kogo dotyczy?

Mikroprzedsiębiorstw, tj przedsiębiorstw, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Małych przedsiębiorstw, tj. przedsiębiorstw, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, i które nie są mikroprzedsiębiorstwami.

Na czym polega?

Mikro- i małe przedsiębiorstwa przez cały 2019 rok będą płaciły za energię elektryczną kwoty zgodne z tymi, które obowiązywały je w roku 2018.

Co należy zrobić?

Najpóźniej 26 lipca br. należy złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie o spełnianiu kryteriów mikro- lub małego przedsiębiorstwa. Wzór oświadczenia udostępniono w załączniku nr 1 do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210).

ŚREDNI I DUZI PRZEDSIĘBIORCY NIE SKORZYSTAJĄ W DRUGIEJ POŁOWIE 2019 ROKU Z CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ROKU 2018  

Odmienny mechanizm zastosowano w przypadku średnich i dużych przedsiębiorców. Mianowicie, ta grupa korzysta z cen energii elektrycznej jak w roku 2018 jedynie za pierwsze półrocze br. (do 30.06). Zaś w drugiej połowie roku 2019 (01.07-31.12) stawki z 2018 roku nie będą utrzymane, a w to miejsce średni i duzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen prądu. Dofinansowanie stanowiło będzie pomoc de minimis.

Wniosek o dofinansowanie składany będzie do zarządcy rozliczeń cen – państwowej spółki Zarządca Roliczeń SA z siedzibą w Warszawie – za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen. Wniosek opatrywany będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składany łącznie z oświadczeniem o dotychczasowym stanie skorzystania z pomocy de minimis (według wzoru ustalonego w załączniku nr 2 do ustawy nowelizującej). Z mechanizmu dopłat wyłączone zostały przedsiębiorstwa "energochłonne" (np. określone przedsiębiorstwa branży wydobywczej, produkcji metali, etc.)

Podsumowanie najważniejszych informacji dla średnich i dużych przedsiębiorstw przedstawiono poniżej.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW CHRONIĄCYCH ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW PRZED WZROSTEM CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU

Kogo dotyczy?

Średnich przedsiębiorstw, tj. przedsiębiorstw, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, i którzy nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami.

Dużych przedsiębiorstw, tj. przedsiębiorstw innych niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Na czym polega?

W pierwszym półroczu 2019 roku (01.01-30.06) średnie i duże przedsiębiorstwa płacą za energię elektryczną według cen stosowanych dla nich w roku 2018.

W drugim półroczu 2019 roku średnie i duże przedsiębiorstwa nie mają zagwarantowanych cen energii elektrycznej stosowanych dla nich w roku 2018. Zamiast tego, w drugim półroczu 2019 roku średnie i duże przedsiębiorstwa mogą wystąpić o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen prądu. Dofinansowanie stanowiło będzie pomoc de minimis.

Kto nie skorzysta z dofinansowania?

Z dofinansowania nie skorzystają przedsiębiorstwa „energochłonne” (wskazane w art. 1 pkt 4 lit. e przepisów nowelizujących), a także przedsiębiorstwa wyłączone z możliwości uzyskania pomocy de minimis przez przepisy regulujące ten rodzaj wsparcia. 

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

Złożyć wniosek o dofinansowanie do zarządcy rozliczeń cen – państwowej spółki Zarządca Roliczeń SA z siedzibą w Warszawie. Wniosek o dofinansowanie składany będzie za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie oblicza się, jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania[1] i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Co do zasady, całkowita kwota pomocy de minimis (obejmująca również inne przypadki dofinansowania) dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć w okresie trzech lat podatkowych kwoty 200.000 Euro (100.000 Euro dla przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów).

Podsumowanie

Podsumowując, w celu utrzymania poziomu cen energii elektrycznej z ubiegłego roku, mikro- i mali przedsiębiorcy powinni jak najszybciej – nie później niż w dniu 26 lipca tego roku – złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu stosowne oświadczenie. Z kolei średni i duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się w drugim półroczu 2019 roku o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Krzysztofem WARAKOMSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

[1] Na dzień publikacji tego artykułu nie ogłoszono jeszcze obwieszczenia Ministra Energii ustalającego wysokość stawki dofinansowania. 

Newsletter