Poland
Języki

Blog

Ważny wyrok TSUE dla budowlanki – skorzystają też inne branże

13 maja 2019

Ważny wyrok TSUE dla budowlanki – skorzystają też inne branże

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie C-224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów), podatek od towarów i usług nie może być wymagalny przed odbiorem prac budowlanych jeżeli warunek taki wynika z postanowień zawartej przez strony umowy. W innym wypadku stałoby to w sprzeczności z rzeczywistością gospodarczą i handlową charakterystyczną dla usług budowlanych.  

Przedmiotem sporu między spółką Budimex a Ministrem Finansów było ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej, a w konsekwencji prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Wprowadzony nowelizacją z 2014 roku art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „UPTU”) stanowi, że obowiązek podatkowy dla świadczenia usług budowlanych lub montażowych powstaje z chwilą wystawienia faktury. Ta zaś, w myśl
art. 106i ust. 3 pkt 1 UPTU, powinna być wystawiona nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi budowlanej. Zgodnie z dotychczasową linią interpretacyjną i orzeczniczą, usługę budowlaną uznaje się za wykonaną w momencie przedstawienia prac budowlanych do odbioru zamawiającemu, a nie w chwili ich odbioru (finalnej akceptacji prac przez zamawiającego). Powyższe stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych zostało potwierdzone także przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z 5 kwietnia 2016 roku, nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.

DORADZTWO PODATKOWE
Nie jesteś zorientowany w kwestiach finansowo-podatkowych i toniesz w niezrozumiałych dla siebie dokumentach?
Dowiedz się więcej

Jakiś czas temu w naszym newsletterze omówiliśmy istotę wzajemności świadczeń przy konstruowaniu umowy z kontrahentem oraz to, jaki może mieć to wpływ na kształtowanie momentu powstania obowiązku podatkowego przy usługach z branży budowlanej i IT. W wyroku C-224/18 orzeczono, że postanowienia umowne stanowią ważny czynnik dla prawidłowego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego. To bowiem w umowie strony określają,  jakie warunki muszą zostać spełnione, aby usługa była kompletna – czyli de facto, kiedy (obie strony) mogą uznać, że świadczenie zostało w całości i zgodnie z zamówieniem wykonane oraz że wobec tego należy się za nie zapłata. Jeżeli zatem odbiór prac budowlanych przez zamawiającego (a więc potwierdzenie, że otrzymał dokładnie to, co zamówił i niczego nie trzeba zmieniać lub poprawiać) jest nierozerwalnie związany z podpisaniem protokołu, a w zawartej umowie przewidziano prawo usługodawcy do uprzedniej weryfikacji prawidłowości wykonanych prac, to odmienne ustalenie momentu zakończenia usługi prowadziłoby do tego, że byłaby ona po prostu niekompletna. Zignorowanie istotnych dla danej branży postanowień umownych skutkowałoby wówczas zniekształcaniem rzeczywistości gospodarczej i handlowej, charakterystycznej dla świadczonej usługi.

Trybunał zwrócił także uwagę na istotę wzajemności świadczeń. Jak wskazał w wyroku, podatek od wykonanej usługi nie może stać się wymagalny, jeżeli przed faktycznym odbiorem prac budowlanych nie jest możliwe ustalenie wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że wyrok TSUE może być korzystny także dla innych branż, np. informatycznej. Często bowiem oszacowanie finalnego wynagrodzenia staje się niemożliwe przed naniesieniem wszystkich poprawek i akceptacją prac przez zamawiającego. Należy pamiętać, że każda branża posiada własne normy i standardy i to właśnie od nich zależy, jaki czynnik będzie istotny dla określenia momentu zakończenia usługi (skutkującego możliwością skutecznego ubiegania się o zapłatę przez wykonawcę). Orzeczenie TSUE potwierdza, że wnioski wskazane w naszym wcześniejszym newsletterze okazały się być trafne, warto więc przypomnieć sobie kilka szczegółów.

Wyrok daje przedsiębiorcom nadzieję, że w wydawanych rozstrzygnięciach sądy i organy zaczną uwzględniać specyfikę danej branży. Przedsiębiorcy nie powinni jednak zapomnieć o wprowadzeniu do swoich umów odpowiednich zapisów, dających podstawę do obustronnej weryfikacji wykonanych prac.

Wyrok TSUE otwiera drogę do wznowienia zakończonych decyzją ostateczną postępowań podatkowych oraz prawomocnych postępowań sądowych. Podatnik musi jednak pamiętać, że czas na odwołanie się jest ograniczony.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter