RSM Poland
Języki

Języki

Jest projekt zmian VAT w zakresie e-commerce

Machina legislacyjna nie zwalnia pomimo nasilającej się pandemii COVID-19. Po zmianach w CIT i PIT, przyszła pora na zmiany w VAT, a konkretnie dostosowanie polskich regulacji do wymogów unijnych związanych z „Pakietem VAT e-commerce”. Planowane rozwiązania mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r.

Unijny wymóg

Pod koniec 2017 r. Rada UE przyjęła regulacje w zakresie e-commerce. Obejmują one szereg dyrektyw i rozporządzeń, w tym nowelizację głównej unijnej dyrektywy VAT-owskiej 2006/112/WE. Pierwotnie zmiany miały obowiązywać już od stycznia 2021 r., jednak, na skutek wybuchu pandemii COVID-19, zdecydowano się na odsunięcie ich w czasie o pół roku.

Cele projektowanych zmian

Wdrożenie rozwiązań ma się przyczynić do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich. Zmiany mają także zagwarantować pełniejsze odwzorowanie zasady opodatkowania VAT w miejscu (kraju) konsumpcji. Wreszcie, ustawodawca deklaruje, że nowe rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT w zakresie transgranicznego handlu elektronicznego.

Zakres zmian

Projekt ustawy, w ślad za regulacjami unijnymi, przewiduje bardzo szerokie zmiany. Najistotniejsze z nich przewidziano w zakresie:

  • zdefiniowania pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej,
  • rozszerzenia i modyfikacji procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (MOSS),
  • likwidacji zwolnienia z VAT od importu towarów w przesyłkach o niskiej wartości do 22 EUR,
  • zdefiniowania pojęcia sprzedaży na odległość towarów importowanych („SOTI”),
  • wprowadzenia nowej procedury importu („IOSS”) dla SOTI z krajów trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 EUR,
  • wprowadzenia kolejnej (w przypadkach, gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 EUR (tzw. uregulowanie szczególne „USZ”),
  • nałożenia dodatkowych obowiązków (ewidencyjnych, a także poboru i zapłaty VAT) na podatników prowadzących platformy wspierające e-handel.

W niniejszym alercie podatkowym zwrócimy Państwa uwagę przede wszystkim na kwestie związane ze sprzedażą na odległość towarów importowanych (SOTI) oraz dotyczące nowych procedur: IOSS i USZ.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Pojęcie „SOTI” odnosi się do sprzedaży na odległość towarów importowanych na rzecz osób niebędących podatnikami. Wprowadzona została między innymi definicja SOTI oraz powiązanych z nią regulacji, dotyczących m.in. określenia miejsca dostawy. Dla uproszczenia rozliczania VAT z tytułu SOTI dla towarów (z wyjątkiem wyrobów akcyzowych) w przesyłce o wartości rzeczywistej do 150 EUR, wprowadzona będzie nowa szczególna procedura importu (IOSS) a także nowe uregulowanie szczególne dotyczące deklarowania i płatności VAT (USZ), jeśli procedura szczególna importu (IOSS) nie będzie stosowana (pomimo takiej możliwości).

Na gruncie ustawy VAT, implementacja powyższych zmian oznacza przede wszystkim wprowadzenie nowej procedury importu, która uregulowana będzie w rozdziale 9 działu XII tejże ustawy.

Co istotne, od 1 lipca 2021 r. podatnicy dokonujący SOTI na rzecz konsumentów w UE nie będą musieli rejestrować się dla potrzeb VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których będą realizować takie transakcje, a zamiast tego będą mogli zadeklarować i zapłacić podatek tylko w jednym państwie członkowskim, korzystając ze szczególnej procedury importowej (tj. IOSS). Procedura będzie mieć charakter fakultatywny. W ramach procedury IOSS, możliwe będzie rozliczenie VAT należnego z tytułu SOTI państwu członkowskiemu konsumpcji, za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. W przeciwieństwie zatem do obowiązujących dziś przepisów dotyczących importu towarów, w których podatek VAT jest pobierany w momencie importu towarów przez organy celne, gdy stosowany będzie IOSS, dostawca sprzedający konsumentom w UE towary o niskiej wartości znajdujące się w państwie lub terytorium trzecim, naliczy i pobierze podatek VAT w momencie sprzedaży towarów oraz zadeklaruje i zapłaci ten podatek globalnie za pośrednictwem IOSS w państwie członkowskim identyfikacji. Towary te będą następnie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy imporcie, co pozwoli na ich szybsze zwolnienie z urzędu celnego.

W art. 138i VAT zaimplementowana zostanie natomiast procedura USZ, tworząca możliwość uproszczonego sposobu wykazywania pobranego podatku i odroczenia zapłaty podatku w procedurze importu towarów. W ramach tej procedury, VAT z tytułu importu towarów zostanie pobrany od konsumentów przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską), która wpłaci go organom celnym w formie płatności miesięcznej. Procedura będzie możliwa w przypadku, gdy towary (niepodlegające akcyzie) będą przedmiotem SOTI, będą umieszczone w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 EUR i nie będzie wobec nich zastosowana procedura IOSS. Możliwość taką będą mieć jednak tylko podmioty spełniające określone wymogi.

Jakie będą konsekwencje?

Nowe regulacje, choć mają szansę doprowadzić do uszczelnienia poboru VAT, mogą przełożyć się przy tym na zwiększenie kosztów firm zaangażowanych w sektor e-commerce oraz powiązanych z nim podmiotów z branży logistycznej. W rezultacie wzrosnąć mogą ceny produktów kupowanych w krajach trzecich.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się