RSM Poland
Języki

Języki

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Usługi zewnętrznego dyrektora finansowego proponujemy wszystkim przedsiębiorstwom, które nie posiadają w swoich strukturach stanowiska dyrektora finansowego, poszukują dyrektora finansowego na zastępstwo lub potrzebują doraźnego wsparcia wykwalifikowanego eksperta w zakresie podejmowania decyzji zarządczych.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

Outsourcing usług dyrektora finansowego jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich firm potrzebujących odpowiedniej merytorycznej wiedzy finansowej, których skala działalności nie uzasadnia tworzenia działu zarządzania finansami czy zatrudnienia wykwalifikowanego dyrektora finansowego na pełny etat. To także rozwiązanie na czas, kiedy trzeba zastąpić etatowego dyrektora w okresie przedłużającego się urlopu (np. macierzyńskiego), zwolnienia lekarskiego czy też do czasu zatrudnienia nowego odpowiedniego kandydata na to stanowisko. Interim CFO sprawdzi się również podczas realizacji z góry określonego projektu związanego z finansami nowoczesnej firmy, np. due diligence przed przejęciem lub sprzedażą spółki, kiedy doświadczanie wewnętrznego działu księgowego może okazać się niewystarczające. To także rozwiązanie na kryzys czy potrzebę restrukturyzacji.

RSM Poland, jako międzynarodowa firma doradcza, świadczy usługę zastępstwa dyrektora finansowego zawsze dostosowaną do indywidulanych oczekiwań Klienta. Elastyczne podejście wynika z naszego doświadczenia we współpracy z przedsiębiorstwami z różnych kultur i obszarów. Zastępując dyrektora finansowego, możemy tymczasowo przejąć pełny zakres jego obowiązków lub doraźne zaangażować się w kontrolę i realizację wybranych procesów. Jako zespół ponad 200 profesjonalistów – doradców podatkowych, biegłych rewidentów, certyfikowanych księgowych i specjalistów corporate finance – dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, aby udzielić Państwu kompleksowego wsparcia w zakresie zarządzania finansami i controllingu. Jako zewnętrzny doradca realizujemy projekty szybciej i efektywniej, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo finansowe firmy, ale też zwiększając wartość Państwa biznesu w przyszłości.

W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań, usługi zewnętrznego dyrektora finansowego mogą objąć wszystkie lub skupić się na jednym z obszarów:

BUSINESS ANALYSIS

 • analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa wraz z szansami i zagrożeniami płynącymi z otoczenia w kontekście finansowym
 • analizy benchmarkingowe
 • analiza rynku klienta oraz portfela produktów pod kątem ich dalszego rozwoju/wycofania z rynku czy niezbędnych zmian dostosowawczych
 • analizy rentowności produktów/usług, zleceń/projektów itp.
 • analizy obszarów powstawania kosztów, optymalizacja wydatków
 • współpraca w zakresie określenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa

PERFORMANCE MANAGEMENT

 • wsparcie przy tworzeniu misji przedsiębiorstwa oraz ładu korporacyjnego (corporate governance)
 • przygotowanie długo- i krótkookresowych planów finansowych i budżetów
 • analiza CSF oraz budowanie KPI
 • zarządzanie płynnością finansową, w tym planowanie i nadzór nad przepływami finansowymi
 • budżetowanie/wsparcie przy budżetowaniu, w tym ABC (activity-based costing)
 • bieżące raportowanie wykonania planów i budżetów, analiza odchyleń
 • ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
 • projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań restrukturyzacyjnych/analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, business proces re-engineering (BPR)
 • technologie informacyjne (MIS)
 • HRM, z nastawieniem na wsparcie przy rekrutacji i selekcji osób do przedsiębiorstwa klienta na stanowiska związane z finansami, ocena pracowników działów finansowych

ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT

 • analiza opłacalności inwestycji przy zastosowaniu podejścia opcyjnego, zakładającego możliwość m. in. likwidacji projektu lub jego opóźnienia
 • pogłębiona analiza finansowa ukierunkowana na ocenę kondycji finansowej firmy
 • analiza fundamentalna
 • wycena przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części za pomocą wielu metod, m.in. zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF
 • wycena składników aktywów niematerialnych oraz opcji menedżerskich
 • połączenia i przejęcia – analiza oraz wsparcie przy transakcjach obejmujące due diligence proces
 • wspieranie podejmowania decyzji finansowych, w tym w m.in. w zakresie zarządzania strukturą kapitału, szacowanie kosztu kapitału własnego (CAPM) oraz średniego ważonego kosztu kapitału (WACC)
 • zaawansowane modelowanie finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

CONTROLLING​

 • wspieranie zarządów przy podejmowaniu decyzji
 • audyt wewnętrzny: weryfikacja środowiska kontroli będącego w podmiocie i raportowanie do zarządu (compliance)
 • połączenie budżetów z planowaniem i wykonaniem planu
 • wsparcie w trakcie finansowych audytów zewnętrznych i współpraca z audytorami
 • nadzorowanie spójności stosowanych zasad sprawozdawczości wewnątrz grupy
 • nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego oraz działu sprawozdawczości finansowej
 • analiza obiegu dokumentów i wewnętrzny procesów
 • okresowa analiza nastawiona na wykrywanie ryzyk defraudacji, niewłaściwego działania systemu księgowego, itp.

INTERNAL AUDIT​

 • audyt wewnętrzny: weryfikacja środowiska kontroli będących w podmiocie i raportowanie do zarządu (compliance)
 • optymalizacja procesów

FINANCIAL REPORTING​

 • raporty okresowe
 • pakiety konsolidacyjne na potrzeby konsolidacji na wyższym szczeblu Grupy
 • wsparcie działu księgowego przy sporządzaniu sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości, MSSF, US GAAP
 • sporządzenie jednostkowych i/lub skonsolidowanych danych finansowych (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) wymaganych przez prawo oraz na potrzeby zarządcze i/lub sprawozdawczości grupy kapitałowej
 • przygotowanie danych na potrzeby audytu
 • przygotowanie danych na potrzeby innych interesariuszy niż jedynie udziałowcy
 • kompilacja danych finansowych (ISRS 4410)
 • przygotowanie danych i ich prezentacja, np. z wykorzystaniem Power BI
 • prezentowanie danych w trakcie posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i akcjonariuszy/wspólników

 

Zakres usług zawsze elastycznie dostosowujemy do Państwa bieżących potrzeb.

Piotr STASZKIEWICZ

Audit Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Piotr STASZKIEWICZ