RSM Poland
Języki

Języki

Wycena marki (znaku towarowego)

Marka jest słowną lub graficzną kombinacją służącą do oznaczania oferowanych produktów lub usług. Potencjał ekonomiczny konkretnej marki wiąże się z cechami, które ona uosabia. Mogą nimi być rozpoznawalność, prestiż, wysoka jakość produktów oraz identyfikowalność z określoną grupą społeczno-konsumencką. Posiadanie tych cech wpływa na wyższą sprzedaż produktów opatrzonych marką lub też przyczynia się do uzyskania marży cenowej względem produktów konkurencyjnych, które są pozbawione tych cech.

W procesie wyceny marki niezwykle istotnym problemem staje się umiejętność zidentyfikowania jej cech oraz skali ich oddziaływania na prowadzoną działalność gospodarczą. Inną kluczową kwestią, warunkującą możliwość przeprowadzenia wiarygodnej wyceny, jest umiejętność pozyskania odpowiednich danych porównawczych, które w sposób właściwy odzwierciedlać będą panujące warunki rynkowe. Oba powyższe czynniki powodują, że wycena marki ma zwykle charakter bardzo zindywidualizowany i obarczony stosunkowo wysokim ryzykiem. Od wiedzy i kompetencji konsultanta przygotowującego wycenę zależy w dużej mierze poziom tego ryzyka, a zatem i jakość przeprowadzonego oszacowania.

Sporządzenie wyceny marki zwykle staje się niezbędne w następujących sytuacjach:

  • Marka ma stać się przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży;
  • Przygotowywana jest wycena całego przedsiębiorstwa metodą należącą do grupy majątkowych metod wyceny;
  • Dla celów sprawozdawczych (przeprowadzenie testu na utratę wartości, alokacja ceny nabycia);
  • Prowadzone są działania mające na celu zarządzanie wartością i efektywnością wykorzystania posiadanego portfela marek;
  • Przedsiębiorstwo zamierza zawrzeć umowę licencjonowania marki (znaku towarowego);
  • Przedsiębiorstwo zamierza wykorzystać posiadane znaki towarowe do przeprowadzenia optymalizacji wysokości własnych zobowiązań podatkowych (możliwość taka uzależniona jest od aktualnych przepisów podatkowych i dotyczących ich interpretacji).

W wycenie marki najczęściej wykorzystuje się metody, które można podzielić na:

  • Metody dochodowe – podstawą do ustalania wartości marki są przyszłe strumienie pieniężne, które mogą zostać dzięki niej wygenerowane;
  • Metody porównawcze – wartość marki ustalana jest w oparciu o informacje o przeprowadzonych wcześniej transakcjach oraz w odniesieniu do uzyskanych w ich wyniku cen do kluczowych zmiennych ekonomiczno-finansowych (wysokość opłaty licencyjnej, generowane przychody ze sprzedaży produktów opatrzonych marką itp.);
  • Metody mieszane – łączą w sobie cechy charakterystyczne zarówno dla podejścia dochodowego, jak i porównawczego;
  • Metody kosztowe – z reguły rzadziej stosowane, jednak w pewnych okolicznościach racjonalne wydaje się określenie wartości marki w oparciu o wysokość nakładów, jakie musiałyby zostać poniesione w celu jej zastąpienia.

Praktyka gospodarcza i obserwacja postępujących zmian w sferze funkcjonowania przedsiębiorstw niezbicie wskazują, że niematerialne składniki tworzące szeroko pojęty majątek przedsiębiorstwa zyskują na znaczeniu. Sukces rynkowy współczesnych przedsiębiorstw w coraz mniejszym stopniu determinowany jest przez posiadany majątek rzeczowy. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywają posiadane kompetencje organizacyjne, zasoby ludzkie, relacje z partnerami biznesowymi, patenty oraz marki (znaki towarowe).

Oferujemy swoim Klientom nie tylko możliwość przygotowania wyceny marki, ale również każdego innego składnika kapitału intelektualnego, wykorzystywanego w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie wyceny marki (znaku towarowego) zachęcamy do kontaktuz naszym ekspertem, Krzysztofem CIESIELSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

broszura_wyceny_pl_rsm_poland.png

Pobierz broszurę Wycena wartości i modelowanie