RSM Poland
Języki

Języki

VAT – jak nie dać się oszukać i nabić w puste faktury

Rozliczenia podatkowe są obarczone coraz większym ryzykiem i przysparzają coraz to poważniejszych problemów przedsiębiorcom. Głośno mówi się o tym, że organy podatkowe coraz częściej kwestionują prawo przedsiębiorców do odliczenia podatku VAT naliczonego, uznając, że podatnik brał udział w procederze wyłudzenia podatku, współpracował ze „słupem” lub uczestniczył w karuzeli podatkowej. Zjawisko to staje się niestety dość powszechne i może dotknąć każdego przedsiębiorcę, również tego uczciwego. Zdaniem organów podatkowych i sądów administracyjnych odpowiedzialność za wyłudzenia VAT ponosi bowiem nie tylko oszust (podmiot, który wyłudził VAT lub wiedział o wyłudzeniu), lecz także nabywca towaru lub usługi, który wprawdzie nie wiedział, ale przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć w momencie dokonania transakcji o tym, że jego kontrahent działa nieuczciwie.

Kary są dotkliwe

Brak dochowania należytej staranności (czy też inaczej brak działania „w dobrej wierze”) może skutkować nie tylko odmową prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towaru lub usługi (co w praktyce oznacza konieczność wpłaty do urzędu skarbowego często bardzo wysokich kwot wraz z odsetkami, w tej chwili na poziomie 12% w skali roku), ale również pociągnięciem do odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej osób zarządzających danym przedsiębiorstwem. Nie bez znaczenia pozostają przy tym straty wizerunkowe – zarówno zainteresowanych osób, jak i samego przedsiębiorstwa.

Dodatkowy problem stanowią trafiające do obrotu tzw. puste faktury. Karalne jest bowiem nie tylko wystawienie nierzetelnej faktury lub nierzetelnego rachunku ale też posługiwanie się takim dokumentem – aktualnie czyn taki zagrożony jest na gruncie Kodeksu karnego skarbowego karą grzywny do 720 stawek dziennych oraz karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż rok, a nadto może stanowić przestępstwo na gruncie Kodeksu karnego, zagrożone karą nawet kilku lat pozbawienia wolności.

Co zrobić, by nie stać się ofiarą oszustów i jednocześnie samemu nie zostać posądzonym o oszustwo?

Podstawową kwestią jest opracowanie i wdrożenie przez przedsiębiorców odpowiednich mechanizmów, dotyczących weryfikacji wiarygodności kontrahentów, obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej, tak aby puste faktury omijały rzetelny biznes szerokim łukiem. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka uznania przez organy podatkowe, że przedsiębiorca przy dokonywaniu transakcji nie dochował należytej staranności. W tym celu pożądane jest także odpowiednie przeszkolenie pracowników mających kontakt z kontrahentami lub przetwarzających dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi. Przyjęte modele działania i procedury ochronne powinny być każdorazowo dostosowane do indywidualnej sytuacji podatnika, branży i uwarunkowań prawnych, w których funkcjonuje, jak również panujących zasad współpracy z kontrahentami. 

Z tego też względu RSM Poland jako zespół doświadczonych specjalistów z zakresu doradztwa podatkowego, audytu, księgowości i doradztwa prawnego oferuje opracowanie dedykowanych skutecznych procedur weryfikacyjnych, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rozliczenia podatku VAT i wyeliminowanie problemu pustych faktur. Ponadto oferujemy organizację efektywnych szkoleń dla kadry zarządzającej oraz pracowników, jak również profesjonalną  reprezentację Przedsiębiorców zarówno w postępowaniach podatkowych, jak i karnych.

 

POBIERZ ULOTKĘ

Przemysław POWIERZA

Przemysław POWIERZA

Tax Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Przemysław POWIERZA