RSM Poland
Języki

Języki

Audyt - strona 7

Ogólne zasady ujmowania kosztów finansowania zewnętrznego

17 lipca 2017
Leszek WOZIŃSKI
Działalność jednostki, w tym nabywanie i wytwarzanie składników aktywów, często finansowana jest z obcych źródeł (kredytów lub pożyczek). Taki rodzaj finansowania wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek i  innych kosztów związanych z pożyczeniem środków, czyli tzw. kosztów finansowania zewnętrznego.

Strata podatkowa jako element ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego

17 lipca 2017
Zuzanna WOJCIECHOWSKA
W ciągu roku w przedsiębiorstwie zachodzi wiele zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na ogólny obraz jednostki. Nie zawsze jednak zdarzenia te oddziałują w taki sam sposób na wyniki jednostki prezentowane zgodnie z prawem podatkowym i prawem bilansowym. Rozbieżności pomiędzy systemem podatkowym i bilansowym spowodowane są odmiennością zasad, funkcji oraz różnym sposobem wyceny składników aktywów i pasywów, co w konsekwencji prowadzi do powstania różnic przejściowych dodatnich i ujemnych pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym a tymi, które skalkulowane i przedstawione zostałyby na gruncie prawa podatkowego.

Zbyt niskie ceny audytów

5 lipca 2017
W nawiązaniu do zmian Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Uobr), która weszła w życie 21 czerwca 2017 r., Ministerstwo Finansów reaguje na postulaty Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie zaniżania cen audytu. Komisja Nadzoru Audytu ma zamiar współpracować z UOKiK w celu monitorowania rynku badań finansowych w Polsce. Zdaniem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława Janczyka problem niskich cen istnieje i jest jak najbardziej realny.  

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej

30 czerwca 2017
19 czerwca 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przedstawił projekt stanowiska dotyczącego interpretacji zasady rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej jednostki ukazywanego w sprawozdaniu finansowym. Zasadę tę określa art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm. dalej: ustawa).

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2017 r.

14 czerwca 2017
6 czerwca 2017 r. ogłoszona została Ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Uobr). Ustawa ta zmienia blisko 50 innych ustaw oraz uchyla dotychczasową Ustawę z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

14 czerwca 2017
29 maja 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry audytor?

2 czerwca 2017
Monika SKÓRKA
Głównym zadaniem audytu zewnętrznego jest zabezpieczanie wiarygodności danych finansowych prezentowanych przez uczestników rynku w celu skutecznego ograniczenia ryzyka gospodarczego i inwestycyjnego. Rolą dobrego audytora jest jednak nie tylko potwierdzenie wiarygodności danych finansowych, ale także pójście o krok dalej, czyli zidentyfikowanie potrzeb klienta, zaprojektowanie rozwiązania i wspólna jego realizacja – zawsze w kontekście celu biznesowego, jaki chce osiągnąć klient.

Due diligence – w Polsce i za granicą

25 maja 2017
Łucja PADRAK
W marcu reprezentacja RSM Poland uczestniczyła w europejskiej konferencji poświęconej badaniom due diligence. Spotkanie z doradcami transakcyjnymi z całej Europy pozwoliło na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie sposobów przeprowadzania due diligence, które różnią się w Polsce w porównaniu do krajów zachodnich.

Środki trwałe według krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego – w zarysie

8 maja 2017
Pomiędzy krajowymi regułami prawa bilansowego a międzynarodowymi zasadami sprawozdawczości istnieją różnice zarówno w zakresie samych definicji, jak i późniejszych operacji na środkach trwałych. Poniżej zajmiemy się wyceną, kwestią amortyzacji oraz utratą wartości środków trwałych. Artykuł Piotra STASZKIEWICZA i Agnieszki BORGUŃSKIEJ dla Magazynu Finanse + Controlling. 

Jak należy oceniać kwestię współpracy audytora z zarządem/radą nadzorczą spółek?

8 maja 2017
Piotr STASZKIEWICZ
Być może trochę na przekór, ale osobiście chciałbym zwrócić uwagę nie tyle na to, czy współpracę audytora z kierownictwem czy radą nadzorczą badanego podmiotu należy oceniać w obecnych czasach pozytywnie czy nie, ile na to, przez jaki pryzmat taką współpracę należałoby ocenić.

Strony