Poland
Języki

Zwolnienia

Ustawodawca przewiduje pewien katalog transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych oraz z obowiązku przygotowania analizy porównawczej lub analizy zgodności. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Transakcje krajowe

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez polskie podmioty powiązane, które nie poniosły straty podatkowej oraz nie korzystają z określonych zwolnień wyszczególnionych w UPDOP.

Safe harbour

Zwolnienie z obowiązku przygotowywania analizy porównawczej lub analizy zgodności, po spełnieniu określonych przesłanek, dla usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek, kredytów lub emisji obligacji – mechanizm safe harbour (tzw. „bezpieczna przystań”).

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych*

Transakcje z zakładem

Dla transakcji kontrolowanych zawieranych pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych będących nierezydentami oraz pomiędzy takim zakładem a polskim podmiotem powiązanym.

Safe harbour

Dla usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek, kredytów lub emisji obligacji – mechanizm safe harbour (tzw. „bezpieczna przystań”), po spełnieniu określonych przesłanek.

Czyste refakturowanie

Dla transakcji polegających na tzw. „czystym refakturowaniu”, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku;
  • rozliczenie nie jest związane bezpośrednio z inną transakcją kontrolowaną;
  • rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego;
  • podmiot powiązany nie jest podmiotem z tzw. rajów podatkowych.

Porozumienie podatkowe lub inwestycyjne

Dla transakcji objętych porozumieniem podatkowym lub inwestycyjnym.

Zwolnienie z obowiązku przygotowania analizy porównawczej lub analizy zgodności**

Mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców

Dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez:

  1. mikroprzedsiębiorców - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągał obroty mniejsze niż 2 mln euro lub suma jego aktywów na koniec roku nie przekraczała 2 mln euro;
  1. małych przedsiębiorców - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągał obroty mniejsze niż 10 mln euro lub suma jego aktywów na koniec roku nie przekraczała 10 mln euro.

Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych

Dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane, które są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym zawieranych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, lub takich, gdzie rzeczywisty właściciel jest rezydentem raju podatkowego.

 

* Przepisy stosowane do transakcji realizowanych od 1 stycznia 2022 r.

** Przepisy stosuje się do dokumentacji cen transferowych sporządzanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.