RSM Poland
Języki

Języki

Zakres dokumentacji oraz terminy

Od 2019 r. obowiązek dokumentacyjny nie jest uzależniony od wysokości realizowanych przychodów lub kosztów. Wysokość progów dokumentacyjnych została ustalona na poziomie 10 mln PLN w odniesieniu do transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln PLN w odniesieniu do transakcji usługowych i pozostałych. Obowiązkowym elementem każdej dokumentacji lokalnej stała się analiza porównawcza albo analiza zgodności.

* Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. mogą być stosowane również do transakcji realizowanych w 2018 r.
** Wskazane w tabeli terminy odnoszą się do przygotowania dokumentacji lokalnej (local file) i grupowej (master file), bowiem termin na ich przedstawienie nie uległ zmianie i wynosi nadal 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedłożenia. Wskazane w tabeli terminy odnoszą się natomiast do przekazania oświadczenia i informacji o cenach transferowych.
*** Próg wskazany w tabeli w PLN dotyczy grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN. Natomiast próg wskazany w EUR dotyczy grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w walucie innej niż PLN. Przepisy dotyczące kwoty progowej wyrażonej w złotych polskich (3,25 mld PLN) stosuje się do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2017 r.

 

Do końca 2018 r. zakres dokumentacji uzależniony był nie od wartości transakcji, ale od poziomu przychodów lub kosztów rachunkowych. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

*Wskazane w tabeli terminy odnoszą się do przygotowania dokumentacji lokalnej (local file) i grupowej (master file), bowiem termin na ich przedstawienie wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedłożenia. Wskazane w tabeli terminy odnoszą się natomiast do przekazania.
** Próg wskazany w tabeli w PLN dotyczy grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN. Natomiast próg wskazany w EUR dotyczy grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w walucie innej niż PLN. Przepisy dotyczące kwoty progowej wyrażonej w złotych polskich (3,25 mld PLN) stosuje się do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2017 r. oświadczenia i uproszczonego sprawozdania.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ