Poland
Języki

Przełomowe zmiany w cenach transferowych już pewne

W newsletterze 13/2018 informowaliśmy Państwa o planowanych zmianach w cenach transferowych. Teraz jest to już pewne – 14 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W poniższym newsletterze podsumujemy wprowadzone regulacje.

WPROWADZENIE DEFINICJI LEGALNYCH 

W nowym rozdziale ustawodawca wprowadził słownik, zawierający legalne definicje pojęć charakterystycznych dla dokumentacji cen transferowych. Objaśnione zostało m.in. pojęcie „ceny transferowej”, „wywierania znaczącego wpływu”, czy też „transakcji kontrolowanej”. To ostatnie zastąpi obecnie stosowane pojęcie „transakcji oraz innego zdarzenia”, które budziło sporo wątpliwości interpretacyjnych.

NOWE PROGI TRANSAKCYJNE

Zrezygnowano z dwutorowego ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej. Według nowych przepisów przy określaniu progów nie będą brane pod uwagę przychody lub koszty podatnika. Określenie obowiązku dokumentacyjnego opierać się będzie wyłącznie na kryterium wartości transakcji. Ustawodawca określił dwa progi: 10 mln PLN netto dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln PLN netto dla transakcji usługowych oraz transakcji pozostałych.

DOPRECYZOWANIE INSTRUMENTÓW KONTROLI CEN TRANSFEROWYCH

Nowelizacja przyznaje organom podatkowym szczególne uprawnienia w zakresie określania wysokości dochodu lub straty podatnika, dające możliwość administracyjnego uznania, że dana transakcja nie zostałaby zrealizowana pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (ang. non-recognition) lub, że zostałaby zawarta na innych warunkach (ang. recharacterization).

STOSOWANIE METOD SZACOWANIA CEN TRANSFEROWYCH

Nowelizacja przewiduje, w uzasadnionych przypadkach, zastosowanie do weryfikacji cen transferowych tzw. innej metody, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach. Inna metoda będzie stosowana wtedy, gdy nie będzie możliwe zastosowanie jednej z pięciu metod szacowania cen transferowych.

CENY TRANSFEROWE
Obawiasz się przeszacowania dochodu w transakcjach z podmiotami powiązanymi?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

UPROSZCZONE ROZWIĄZANIA (ANG. SAFE HARBOURS

Kolejną zmianą jest wprowadzenie całkowicie nowych uproszczonych rozwiązań (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkowe oraz brakiem obowiązku przygotowania analizy cen transferowych. Aby skorzystać z przedmiotowego rozwiązania podatnik będzie musiał spełnić szereg warunków określonych w ustawie. Uproszczone rozwiązania będą dotyczyć usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek (kredytów, emisji obligacji).

NOWE ZWOLNIENIA DOKUMNETACYJNE

Nowelizacja wprowadza nowe zwolnienia dokumentacyjne obejmujące m.in. transakcje kontrolowane zawierane między podmiotami krajowymi (o ile podmioty te nie korzystają z określonych zwolnień podatkowych oraz nie poniosły straty podatkowej) oraz transakcje, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów (z wyłączeniem niektórych transakcji).

DOKUMENTACJA LOKALNA (ANG. LOCAL FILE)

Nowe przepisy przewidują ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych, tak aby elementy dokumentacji lokalnej (oraz grupowej) były zgodne z wytycznymi OECD. Dokumentacja lokalna powinna zawierać: opis podmiotu powiązanego, opis transakcji (w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów), analizę cen transferowych (analizę porównawczą albo analizę zgodności) oraz informacje finansowe. Obligatoryjnym elementem każdej dokumentacji lokalnej będzie zatem analiza cen transferowych. Oznacza to, że przygotowanie analizy nie będzie – jak dotychczas – uzależnione od przekroczenia dodatkowego progu.

DOKUMNETACJA GRUPOWA (ANG. MASTER FILE)

Obowiązkiem posiadania dokumentacji grupowej objęte będą podmioty powiązane, należące do grupy podmiotów powiązanych, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln PLN. Obowiązkowymi elementami dokumentacji grupowej będą: opis grupy, opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy, opis istotnych transakcji finansowych grupy oraz informacje finansowe i podatkowe grupy.

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

Nowelizacja doprecyzowuje, że oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej podpisuje kierownik jednostki. Jednocześnie nowe przepisy wyraźnie wskazują, że nie będzie dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Co ciekawe, w oświadczeniu podatnik będzie musiał wskazać wprost, że zastosowane ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych.

INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH (TP-R)

Zastąpienie dotychczasowych sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP raportowaniem elektronicznym w formie TP-R. Do składania informacji o cenach transferowych będą zobowiązane podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia dokumentacji lokalnej oraz realizujące krajowe transakcje kontrolowane.

KOREKTA CEN TRANSFEROWYCH

Nowelizacja reguluje także kwestię dokonywania przez podatników korekt cen transferowych (ang. TP adjustments) będących wynikiem różnic pomiędzy przewidywanym poziomem rentowności a rentownością faktycznie osiągniętą przez podatnika. Wprowadzono regułę, zgodnie z którą korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów – o ile spełnione są wymienione w ustawie warunki.

SANKCJE

Nowe przepisy przewidują likwidację 50% sankcyjnej stawki i zastąpienie jej instytucją dodatkowego zobowiązania podatkowego uregulowaną bezpośrednio w Ordynacji podatkowej wynoszącego 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej. W określonych sytuacjach stawka te może zostać podwojona bądź potrojona.

STAŁE WYDŁUŻENIE TERMINÓW

Do końca:

Termin na:

9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

  • złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (ang. local file)
  • złożenie informacji TP-R

12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

  • sporządzenie dokumentacji grupowej (ang. master file)

Omawiane przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. Nowelizacja umożliwia jednak zastosowanie nowych regulacji do transakcji kontrolowanych realizowanych jeszcze w 2018 r., pod warunkiem że będą one stosowane do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w tym roku podatkowym.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786