RSM Poland
Języki

Języki

Orzecznictwo

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

Interpretacji przepisów prawa podatkowego dokonują z jednej strony Dyrektorzy Izb Skarbowych działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydając w tym zakresie interpretacje indywidualne i interpretacje ogólne, a z drugiej sądy administracyjne, orzekając w danej sprawie najpierw na szczeblu wojewódzkim (Wojewódzkie Sądy Administracyjne), a następnie krajowym (Naczelny Sąd Administracyjny).

Zarówno wyroki, jak i interpretacje mają bardzo duże znaczenie praktyczne. Zawiłość polskiego systemu podatkowego powoduje potrzebę dokonywania niekiedy bardzo szczegółowej analizy danego zagadnienia, przede wszystkim z udziałem wniosków wynikających z wydanych w analogicznych sprawach interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Stanowią one zatem nieodzowny element dokonywania właściwej wykładni przepisów prawa podatkowego, bardzo często niejasno przez ustawodawcę sformułowanych.

Należy jednak pamiętać, że zarówno interpretacje organów podatkowych, jak i orzeczenia sądów administracyjnych nie stanowią powszechnie obowiązującego źródła prawa. Wydawane są bowiem w indywidualnych sprawach podatników, w związku z czym stanowią jedynie pomoc przy ustaleniu mniej ryzykownej ścieżki postępowania, wskazując kierunki interpretacyjne, w odniesieniu do mniej lub bardziej problematycznych kwestii. Tak jak zapewne doskonale Państwo wiedzą, również na gruncie przepisów w zakresie cen transferowych i takich nie brakuje. Dlatego też w tym dziale prezentujemy najbardziej istotne problemy interpretacyjne, których próba rozstrzygnięcia podejmowana była już niejednokrotnie.