RSM Poland
Języki

Języki

Nowelizacja przepisów

Znowelizowane od 2019 r. przepisy UPDOP i UPDOF to z jednej strony zmniejszenie obciążenia administracyjnego i biurokratycznego wynikającego z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Z drugiej strony natomiast dokumentacja podatkowa zawierać musi analizę porównawczą, a składana do szefa KAS informacja o cenach transferowych zawiera szereg szczegółowych informacji odnośnie metod i cen transferowych w transakcjach kontrolowanych wraz z wynikami analiz porównawczych

Poniżej przedstawiono przepisy obowiązujące od 2019 roku.

Dokumentacja lokalna (local file)

Obowiązek sporządzenia do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Obowiązek dokumentacyjny dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekracza w roku obrotowym:

  • 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych,
  • 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych (niewymienionych powyżej).

Analiza porównawcza

Element konieczny każdej lokalnej dokumentacji podatkowej.

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego

Dla transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez polskie podmioty powiązane, które nie poniosły straty podatkowej oraz nie korzystają z określonych zwolnień wyszczególnionych w UPDOP.

Raje podatkowe

Obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do zapłaty należności lub zawarcia umowy spółki osobowej, wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, po przekroczeniu wartości 100 tys. PLN.

Szacowanie dochodu

Organ podatkowy może uznać, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji (ang. non-recognition) lub zawarłyby inną transakcję (ang. recharacterization), wówczas dokonuje określenia dochodu (straty) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

Uproszczone rozwiązania (safe harbours)

Organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (starty) podatnika w zakresie usług o niskiej wartości dodanej lub transakcji pożyczki, po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Obowiązek złożenia do US w terminie do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego wraz z oświadczeniem, że ceny transferowe ustalone są na warunkach rynkowych.

Informacja o cenach transferowych

Obowiązek przekazania Szefowi KAS, w terminie do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego formularza TP-R, w odniesieniu do podmiotów objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, a także realizujących transakcje z niego zwolnione.

Zawiera szczegółowe dane dot. transakcji kontrolowanych, w tym wyniki przeprowadzonych analiz porównawczych.

Dokumentacja grupowa (master file)

Obowiązek sporządzenia w terminie do końca 12-tego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego przez podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które należą do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość.

Stawka sankcyjna

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy zawyżonej (nienależnie wykazanej) straty i zaniżonego (niewykazanego) dochodu. Wskazana stawka może ulec podwojeniu (20%) albo potrojeniu (30%).

 

Przepisy o cenach transferowych – zmiany od 2019 roku (PDF)

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ