RSM Poland
Języki

Języki

Nowelizacja przepisów

Znowelizowane od 2019 r. przepisy UPDOP i UPDOF to z jednej strony zmniejszenie obciążenia administracyjnego i biurokratycznego wynikającego z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Z drugiej strony natomiast dokumentacja podatkowa zawierać musi analizę porównawczą, a składana do szefa KAS informacja o cenach transferowych zawiera szereg szczegółowych informacji odnośnie metod i cen transferowych w transakcjach kontrolowanych wraz z wynikami analiz porównawczych

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie wybranych zmian w zakresie cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 roku oraz znowelizowanymi przepisami obowiązującymi od 2019 roku. Opcjonalnie podatnicy mogą zdecydować o zastosowaniu nowych przepisów już dla dokumentacji podatkowych za 2018 rok. Zastosowania do 2018 roku nie mają jednak przepisy dotyczące safe harbours, czyli uproszczonych rozwiązań dla transakcji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej.

ZAKRES PRZEPISY OD 2019 R. PRZEPISY OD 2017 R.

Dokumentacja lokalna 
(local file)

Obowiązek sporządzenia do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Obowiązek sporządzenia do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Obowiązek dokumentacyjny dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekracza w roku obrotowym:

► 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych,

► 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych (niewymienionych powyżej).

Obowiązek dokumentacyjny uzależniony jest od wartości transakcji i wysokości przychodów lub kosztów podmiotu w poprzednim roku obrotowym.

Wysokość przychodów lub kosztów:

► 2 – 20 mln EUR – próg transakcyjny wynosi 50 tys. EUR (wzrasta o 5 tys. EUR z każdym 1 mln EUR),

► 20 – 100 mln EUR – próg transakcyjny wynosi 140 tys. EUR (wzrasta o 45 tys. EUR z każdymi 10 mln EUR),

► powyżej 100 mln EUR – próg transakcyjny wynosi 500 tys. EUR.

Analiza porównawcza Element konieczny każdej lokalnej dokumentacji podatkowej. Obowiązek przygotowania przez podatników, których przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln EUR.
Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego Dla transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez polskie podmioty powiązane, które nie poniosły straty podatkowej oraz nie korzystają z określonych zwolnień wyszczególnionych w UPDOP. Brak odpowiadających regulacji.
Raje podatkowe Obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do zapłaty należności lub zawarcia umowy spółki osobowej, wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, po przekroczeniu wartości 100 tys. PLN. Obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do zapłaty należności lub zawarcia umowy spółki osobowej, wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, po przekroczeniu wartości 20 tys. EUR.
Szacowanie dochodu Organ podatkowy może uznać, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji (ang. non-recognition) lub zawarłyby inną transakcję (ang. recharacterization), wówczas dokonuje określenia dochodu (straty) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej. Organ podatkowy może uznać, że w wyniku powiązań zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, wówczas dokonuje określenia dochodu (straty) oraz podatku bez uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań.

Uproszczone rozwiązania
(safe harbours)

Organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (starty) podatnika w zakresie usług o niskiej wartości dodanej lub transakcji pożyczki, po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie. Brak odpowiadających regulacji.
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych Obowiązek złożenia do US w terminie do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego wraz z oświadczeniem, że ceny transferowe ustalone są na warunkach rynkowych. Obowiązek złożenia do US w terminie do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
Informacja o cenach transferowych

Obowiązek przekazania Szefowi KAS, w terminie do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego formularza TP-R, w odniesieniu do podmiotów objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, a także realizujących transakcje z niego zwolnione.

Zawiera szczegółowe dane dot. transakcji kontrolowanych, w tym wyniki przeprowadzonych analiz porównawczych.

Obowiązek złożenia do US w terminie do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP w odniesieniu do podatników, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym równowartość 10 mln EUR.

Dokumentacja grupowa
(master file)

Obowiązek sporządzenia w terminie do końca 12-tego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego przez podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które należą do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość. Obowiązek sporządzenia w terminie do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeżeli przychody lub koszty podmiotu powiązanego przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 20 mln EUR.
Stawka sankcyjna Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy zawyżonej (nienależnie wykazanej) straty i zaniżonego (niewykazanego) dochodu. Wskazana stawka może ulec podwojeniu (20%) albo potrojeniu (30%). Opodatkowanie stawką sankcyjną w wysokości 50% różnicy między zadeklarowaną przez podatnika wysokością dochodu (straty) a określoną przez organy w wyniku kontroli.

 

Przepisy o cenach transferowych – zmiany od 2019 roku (PDF)

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ