RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Określenie wartości transakcji zarządzania płynnością finansową (cash-pooling)

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6 października 2021 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.219.2021.1.RK wskazał, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji cash-poolingu powstanie dopiero w momencie, gdy rzeczywiste dzienne salda dodatnie wykazywane na rachunkach bankowych podmiotu uczestniczącego w cash-poolingu w którymkolwiek dniu roku podatkowego przekroczyłyby próg dokumentacyjny wskazany w art. 11k ust. 2 pkt 2 UPDOP, tj. 10 mln PLN. W analizowanej sprawie w umowie wskazano limity dzienne, jednak limity te w żaden sposób nie wpływały na faktyczną wartość kapitału. Organ powołując się na FAQ dot. TPR z września 2020 r. wskazał, że w transakcji typu cash-pooling wartość kapitału, jaki podmiot otrzymał lub udostępnił w ramach transakcji kontrolowanej w danym roku obrotowym, może nie wynikać z zawartej umowy. W związku z powyższym zaleca się, aby ustalić wartość transakcji na podstawie innych dokumentów, takich jak np.: wyciągi bankowe lub zestawienia obrotów i sald na rachunku objętym cash-poolingiem.