Poland
Języki

Ceny transferowe – dotychczasowe działania i zamiary MF

Ministerstwo Finansów zakomunikowało o dotychczasowych osiągnięciach w związku z ujawnieniem nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych kontroli, potwierdzonych w postaci dokonanych korekt deklaracji podatkowych. Powyższe dotyczyło m.in.:

  • transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z.o.o. w łańcuchu podmiotów powiązanych – zaniżenie zobowiązań wyniosło około 500 mln zł;
  • jednorazowej dużej umowy zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczącej przyszłych przepływów finansowych – zakwestionowano stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł;
  • nierynkowej wysokość opłaty licencyjnej jaką na podstawie umowy licencjobiorca zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy – zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł;
  • nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk – skutkowało zwiększeniem podatku dochodowego o kwotę prawie 2 mln zł;
  • udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku - określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów