Poland
Języki

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych spoczywa na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotem powiązanym, po przekroczeniu określonych w przepisach podatkowych limitów. Wiele jednak problemów przysparza określenie zasad, według których należy ustalać wartości transakcji w celu stwierdzenia obowiązku dokumentacyjnego, tym bardziej, że przepisy podatkowe nie zawierają definicji legalnej pojęcia „transakcja”. Stąd pojawia się wiele wątpliwości, wartości których świadczeń należy ze sobą sumować, a które jednak traktować odrębnie.

Naszym zdaniem, jak i zdaniem wyrażonym w interpretacjach oraz w większości wyroków sądów administracyjnych, dokonując oceny czy obowiązek dokumentacyjny istnieje, należy wziąć pod uwagę łącznie wartość wszystkich świadczeń, które kwalifikują się do jednego zbioru, bez względu na ich charakter i przedmiot. Oznacza to, że w celu ustalenia, czy istnieje obowiązek dokumentacyjny należy dokonać zsumowania wszystkich świadczeń danego rodzaju mających miejsce z jednym podmiotem, tj. wszystkich usług albo wszystkich transakcji towarowych. Przykładowo, w odniesieniu do usług, niezależnie od tego czy przedmiotem transakcji są usługi kadrowe, udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego, usługi finansowe czy usługi najmu, na potrzeby zweryfikowania obowiązku przygotowania dokumentacji należy zsumować wartość ich wszystkich. Nie ma zatem znaczenia, czy na rzecz podmiotu powiązanego świadczone są usługi transportowe czy usługi marketingowe. Dla ustalenia wartości transakcji w kontekście limitów określonych w przepisach prawa podatkowego, usługi te należy rozpatrywać łącznie, bez względu na różnice w ich charakterze, zaangażowanych aktywach, czy w kalkulacji wynagrodzenia i czynnikach, które mają na nie wpływ. Niejako sztuczne wyodrębnianie poszczególnych transakcji wchodzących w skład danego zbioru świadczeń mogłoby prowadzić w konsekwencji do ominięcia obowiązku wyrażonego w przepisach prawa podatkowego w zakresie sporządzania dokumentacji.

 

Opracowane na podstawie: 

NSA z 17.12.2014 r., sygn. akt II FSK 2849/12 

NSA z 15.01.2013 r., sygn. akt II FSK 1052/11

NSA z 10.05.2012 r., sygn. akt II FSK 1893/10 

WSA w Warszawie z 09.02.2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1506/11

DIS w Katowicach z 5.11.2015 r., znak IBPB-1-2/4510-477/15/MW

DIS w Poznaniu z 30.04.2014 r., znak ILPB4/423-81/14-3/MC