Poland
Języki

Dokumentowanie wydatków na usługi niematerialne

Sądy administracyjne w orzeczeniach podkreślają, że usługi niematerialne zawierane przez podmioty powiązane wymagają bardziej szczegółowego dokumentowania, ze względu na wzbudzanie podejrzeń dokonywania transferu zysków. Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z 16 sierpnia 2016 roku, sygn. akt. I SA/Wr 678/10 charakter tego typu usług i często ich złożoność wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, takiej jak pisemna umowa, dowody uzyskanych korzyści, dokumenty robocze uzasadniające poniesione wydatki, wyjaśnienie sposobu wyliczenia płatności, ze wskazaniem kosztów ponoszonych przez świadczącego usługę, które można powiązać z konkretną transakcją, dowody wskazujące związek z konkretnym przychodem podatnika oraz powiązanie poniesionych przez podatnika wydatków w czasie z okresem, za który dokonywana jest płatność. Dodatkowo warto podkreślić, że treść przepisów art. 9a UPDOP nakłada na podatnika ciężar dowodu w sensie materialnym, rozumiany jako powinność wskazania określonych informacji świadczących, iż transakcje zawierane przez podatnika z podmiotami powiązanymi, w wyniku których następuje zapłata na rzecz tych podmiotów, mają rynkowy charakter.

W związku z powyższym, podatnik w transakcjach z podmiotami powiązanymi, dotyczących usług niematerialnych, powinien gromadzić dodatkowe dowody świadczące o rynkowych charakterze przedmiotowych usług.

 

Opracowane na podstawie:

NSA z 27.04.2012 r., sygn. akt II FSK 2121/10

NSA z 1.03.2011 r., sygn. akt II FSK 1924/09

WSA we Wrocławiu z 16.08.2016 r., sygn. akt I SA/Wr 678/10

WSA w Gdańsku z 21.01.2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1472/13

WSA we Wrocławiu z 26.07.2012 r., sygn. akt I SA/Wr 706/12