Poland
Języki

Szacowanie dochodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 1 lutego 2017r., o sygn. akt. I SA/Bk 978/16 (orzeczenie nieprawomocne) uznał, że stosowanie pomiędzy podmiotami powiązanymi cen wyrobów gotowych skalkulowanych na podstawie kosztów historycznych może stanowić przesłankę do uznania ich za ceny nierynkowe. W sytuacji bowiem, gdy ceny te w wyniku wzrostu cen surowca były niższe od kosztów wytworzenia wyrobów gotowych, podczas gdy na rynku podmioty porównywalne realizowały zyski, stanowi wystarczającą przesłankę do uznania, że przyjęty pomiędzy podmiotami powiązanymi mechanizm kalkulacji cen transferowych, a przede wszystkim jego realizacja nie odpowiadały zasadom rynkowym. W analizowanym przypadku podmiot nie zrealizował spodziewanych zysków, które wystąpiły natomiast po stronie odbiorcy jego wyrobów. Zdaniem WSA nierównomierne rozłożenie ryzyka, przy dobrej koniunkturze oraz trendzie wzrostu cen mleka, oznaczało świadomą rezygnację z zysków. W konsekwencji, organy miały podstawy do określenia dochodów skarżącej spółki bez uwzględniania warunków wynikających z powiązań.