Poland
Języki

Próg transakcji wewnątrzgrupowych

Próg transakcji bądź zdarzeń jednego rodzaju, określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien być odnoszony osobno do każdej transakcji przeprowadzanej z danym podmiotem powiązanym – uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2017 r. o znaku 3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM. Takie podejście, zdaniem organu podatkowego, jest zgodne z Wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).