Poland
Języki

Cash pooling a obowiązek dokumentacyjny

Kluczowe znaczenie dla identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego umów cash poolingu, ma rozstrzygnięcie sporu, czy przepływy środków pieniężnych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w ramach tego systemu mogą zostać uznane za umowę pożyczki. Jeszcze do niedawna w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach indywidualnych organów podatkowych nie było jednolitego stanowiska wobec obowiązku sporządzania dokumentacji dla tego typu umów. Tymczasem w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy można zauważyć kształtowanie się nowej tożsamej z poglądem prezentowanym przez organy podatkowe linii orzeczniczej dotyczącej sposobu kwalifikacji umów cash poolingu. Zmiana ta ma niewątpliwie związek z wydanym przez NSA wyrokiem z września 2015 r, w którym sąd kasacyjny wskazał jasno, że cash pooling może być uznany za pożyczkę na podstawie art. 16 ust. 7b UPDOP, w konsekwencji czego o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia określonych ustawowo progów transakcji między uczestnikami struktury cash poolingu, o tyle wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji takich transakcji.

 

Opracowane na podstawie:

NSA z 4.08.2016 r., sygn. akt II FSK 1097/16

NSA z 3.08.2016 r., sygn. akt II FSK 879/16

NSA z 3.08.2016 r., sygn. akt II FSK 880/16

NSA z 13.07.2016 r., sygn. akt II FSK 1706/14

NSA z 13.07.2016 r., sygn. akt II FSK 1704/14

NSA z 30.09.2015 r., sygn. akt II FSK 3137/14

WSA w Kielcach z 17.05.2016 r., sygn. akt I SA/Ke 201/16

WSA w Szczecinie z 5.04.2016 r., sygn. akt I SA/Sz 175/16

WSA w Warszawie z 10.03.2016 r., sygn. akt III SA/Wa 210/15

WSA w Lublinie z 30.12.2015 r., sygn. akt I SA/Lu 674/15

WSA w Łodzi  z 13.11.2015 r., sygn. akt I SA/Łd 714/15

WSA we Wrocławiu z 12.11.2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1131/15

WSA w Gliwicach z 6.11.2015 r., sygn. akt I SA/Gl 484/15

WSA w Warszawie z 27.01.2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1911/14

DIS w Warszawie z 29.12.2016 r., znak 1462-IPPB5.4510.992.2016.1.JC

DIS w Poznaniu z 16.02.2016 r., znak ILPB4/4510-1-603/15-2/MC

DIS w Katowicach z 9.02.2016 r., znak IBPB-1-2/4510-860/15/BKD

DIS w Bydgoszczy z 22.01.2016 r., znak ITPB4/4511-547/15/KW

DIS w Katowicach z 8.01.2016 r., znak IBPB-1-1/4510-171/15/SG

DIS w Warszawie z 2.12.2015 r., znak IPPB5/4510-950/15-3/JC

DIS w Poznaniu z 3.02.2015 r., znak ILPB4/423-535/14-9/MC

DIS w Katowicach z 13.01.2015 r., znak IBPBI/2/423-1256/14/MS