Poland
Języki

Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., w sytuacji gdy podatnik dokonuje transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym z kilkoma podmiotami powiązanymi, a jeden z podmiotów powiązanych nie spełnia łącznie warunków określonych w art. 11n pkt 1 UPDOP (pozostałe podmioty powiązane z podatnikiem spełniają łącznie te warunki), to obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych występuje jedynie w zakresie transakcji kontrolowanej z tym podmiotem powiązanym, który nie spełnia łącznie warunków określonych w art. 11n pkt 1 UPDOP. W takim przypadku pozostałe podmioty powiązane należące do grupy kapitałowej nie będą zobowiązane do rozpoznania obowiązku dokumentacyjnego, pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w art. 11n pkt 1 UPDOP. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej DKIS z 30 lipca 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.198.2019.2.SJ.