Poland
Języki

Zastosowanie zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego a poniesienie straty z któregokolwiek źródła przychodów

Szef Krajowej Administracji Skarbowej 8 listopada 2019 r. dokonał zmiany interpretacji indywidualnej dotyczącej zastosowania zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego przewidzianego dla podmiotów krajowych na podstawie art. 11n pkt 1 lit. c UPDOP (DPP13.8221.81.2019.CPXJ). Wskazał, że brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Oznacza to, że jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła. Jednoczesne wystąpienie straty z innego źródła przychodów nie wyklucza zastosowania ww. zwolnienia.