Poland
Języki

Transakcje trójstronne a wspólne przedsięwzięcie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 maja 2017 r., o znaku 0114-KDIP2-2.4010.8.2017.2.SO, uznał, że umowy trójstronne zawierane pomiędzy wnioskodawcami (podmiotami powiązanymi) i danym dostawcą (niebędącym podmiotem z nimi powiązanym) nie będą rodziły obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. W analizowanym przypadku zawarcie umowy trójstronnej ma na celu zminimalizowanie obciążeń administracyjnych i uproszczenie procedur zawierania umów z dostawcą w sytuacji nabywania przez wnioskodawców podobnych (lub wręcz tożsamych, co do rodzaju) świadczeń od tego samego dostawcy. Zawarcie umowy trójstronnej nie oznacza jednak, że dana transakcja jest zawierana pomiędzy wnioskodawcami (podmiotami powiązanymi), gdyż warunki, przedmiot, zakres świadczenia, termin i forma płatności, czy też wysokość wynagrodzenia są każdorazowo ustalane przez dostawcę oddzielnie z danym wnioskodawcą. Ponadto umowy trójstronne nie noszą znamion „umowy wspólnego przedsięwzięcia”, gdyż przesłanką do ich zawarcia nie jest wspólne działanie w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy, przekracza możliwości jednego podmiotu, co jest charakterystyczne dla tego typu umów.