Poland
Języki

Sumowanie transakcji wewnątrzgrupowych

Jeżeli spółka realizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza limit zobowiązujący do sporządzania dokumentacji cen transferowych (wskazany w art. 9a ust. 1d UPDOP) i jednocześnie realizuje z tym podmiotem inne transakcje jednego rodzaju, których łączna wartość nie przekracza ww. limitu, to spółka ma obowiązek sporządzenia dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą ustawowy limit. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to transakcje istotne, o dużej wartości, realizowane w ramach podstawowej działalności Spółki, czy też transakcje opiewające na niewielkie kwoty. Ważny jest tutaj rodzaj transakcji podlegających zsumowaniu, bowiem na limit transakcji składa się suma poszczególnych zdarzeń tego samego rodzaju. W konsekwencji, DKIS uznał za nieprawidłowe stanowisko spółki wskazujące na konieczność analizowania każdej transakcji z osobna (interpretacja z 6 czerwca 2017 r., o znaku 0111-KDIB1-3.4010.116.2017.1.AL).