Poland
Języki

Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi oraz grupowanie transakcji

Minister Finansów w interpretacji ogólnej o numerze DCT.8201.1.2018 objaśnił jak klasyfikować transakcje jednego rodzaju. Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych, takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, warunki płatności itd., są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia). Minister Finansów dodał, że niedopuszczalne jest sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. W przypadku gdy transakcja jednego rodzaju lub zdarzenie jest realizowane z więcej niż jednym podmiotem powiązanym, to należy zsumować wszystkie rozliczania jednego rodzaju dla określenia obowiązku.