Poland
Języki

Sposób ustalania wartości transakcji dotyczącej pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi

Przy ustalaniu limitu dla transakcji polegającej na zawarciu umowy pożyczki należy zsumować kwotę główną pożyczki i kwotę zapłaconych odsetek – wynika z ugruntowanej już linii orzeczniczej i interpretacyjnej, m.in. wyrok WSA w Warszawie z 24 kwietnia 2018 r. o sygn. akt III SA/Wa 1681/17 (orzeczenie nieprawomocne), wyrok WSA w Krakowie z 21 czerwca 2018 r. o sygn. akt I SA/Kr 474/18 (orzeczenie prawomocne) czy też interpretacja DKIS z 5 września 2018 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.429.2018.2.SO.