Poland
Języki

Projekt ustawy dla APA i uAPA

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Projekt obejmuje zapowiadaną przez MF od dłuższego czasu możliwość zastosowania uproszczonej procedury APA. Zgodnie z projektem uproszczona APA odnosi się transakcji kontrolowanych obejmujących:

  • zakup usług o niskiej wartości dodanej lub
  • ponoszenie opłat za korzystanie lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub z wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Uproszczone porozumienia cenowe wydawane są na okres 3 lat i mogą zostać przedłużone na kolejne 3-letnie okresy pod warunkiem, że elementy uproszczonego porozumienia cenowego nie uległy istotnej zmianie.

Opłata z tytułu uproszczonej APA wynosi 20 tys. PLN, a procedura wydania decyzji nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące.

Dla porównania procedura standardowej APA dotyczy porozumień zawieranych na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 5-cio letnie. Postępowanie powinno się natomiast zakończyć w okresie 6 miesięcy (porozumienie jednostronne), 12 miesięcy (dwustronne) albo 18 miesięcy (wielostronne). Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju porozumienia, o które się wnioskuje i wynosi 1% wartości transakcji, która jest przedmiotem porozumienia, przy czym musi się zawierać w przedziale od 5 tys. PLN do 200 tys. PLN.  

Projekt ustawy przewiduje możliwość zmiany trybu postępowania z postępowania w sprawie uproszczonej APA na postępowanie APA i odwrotnie.