Poland
Języki

Obowiązek dokumentacyjny spoczywa na wspólniku spółki osobowej

Z najnowszego orzeczenia WSA w Poznaniu (wyrok z 12 kwietnia 2017 r.,  o sygn. akt I SA/Po 1319/16) wynika, że wspólnik spółki komandytowej jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji zawieranych przez spółkę z innymi podmiotami. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, iż biorąc pod uwagę wykładnię celowościową i systemową UPDOF, to wspólnik spółki osobowej jest „podatnikiem dokonującym transakcji” w świetle ustawy. Tym samym to na nim, bez względu na to czy jest jej komplementariuszem czy komandytariuszem, ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji. W przypadku odmiennej interpretacji art. 25a ust. 1 UPDOF, obowiązek dokumentacyjny nie ciążyłby ani na spółce niebędącej osobą prawną ani na jej wspólniku, co oznaczałoby brak adresata ww. normy (norma pusta), a cel nowelizacji ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., nie spełniałby swojej funkcji normatywnej.