Poland
Języki

Korekta poziomu dochodowości notą księgową

Korekta wzajemnych rozliczeń polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) zakładanego poziomu dochodowości w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. Transfer Pricing Adjustment) powinna być udokumentowana notą księgową – potwierdził stanowisko spółki Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 kwietnia 2017 r., o znaku 3063-ILPP1-3.4512.45.2017.2.PR. W analizowanym stanie faktycznym, spółka nie była zobowiązana do sporządzania korekt uprzednio odliczonego podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach VAT oraz sporządzania korekt wystawionych faktur VAT, w tym korekt podstawy opodatkowania, a także korekt podatku należnego wykazanego na fakturach. W rezultacie, w ocenie spółki i organu podatkowego korekta całości wyniku dochodowości osiągniętego w danym roku podatkowym, nie była objęta ustawą o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym dokumentowanie korekty dochodowości powinno nastąpić poprzez wystawienie neutralnej dla podatku od towarów i usług noty księgowej.