Poland
Języki

Korekta dochodowości a korekta kosztów

Korekty wpływającej na dochodowości w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi nie można traktować jako wystawionej z powodu błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. W związku z tym, w sytuacji, gdy spółka otrzymała fakturę korygującą w 2016 r. ("in plus") odnoszącą się do kosztów uzyskania przychodów, korekty tych kosztów należy dokonać "na bieżąco" tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (czyli w 2016 r.) – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 16 maja 2017 r., o sygn. akt I SA/Gl 38/17 (orzeczenie nieprawomocne). Ponadto, WSA w Gliwicach uznał za nieuprawniony pogląd organu podatkowego, zgodnie z którym faktura korygująca "in minus" nie ma związku z uzyskanymi przez spółkę przychodami, zatem nie podlega rozliczeniu i ujęciu w dochodowości spółki (wyrok z 16 maja 2017 r., o sygn. akt I SA/Gl 39/17, orzeczenie nieprawomocne). Zdaniem sądu nie do zaakceptowania jest pogląd, że faktury kosztowe w zależności od skutków podatkowych należy traktować odmiennie – jako mające związek z prowadzoną działalności gospodarczą (faktura "in plus") lub też niemające takiego związku (faktura "in minus").