Poland
Języki

Do dokumentacji podatkowej można dołączyć również korespondencję mailową

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r. jednym z elementów dokumentacji podatkowej są dokumenty, o których mowa w art. 9a ust. 2b UPDOP (umowy, porozumienia lub inne dokumenty). WSA w Warszawie w wyroku z 14 marca 2019 r. o sygn. akt III SA/Wa 873/18 (orzeczenie nieprawomocne) orzekł, że za takie dokumenty można uznać również korespondencję e-mail a wspomniany przepis ma charakter katalogu otwartego. Sąd wyjaśnił, że dokumentacja sporządzana pomiędzy podmiotami powiązanymi może obejmować wszystkie dokumenty, jakie mogą przyczynić się do wyjaśnienia powiązań między podmiotami powiązanymi i ich wpływu na transakcje. Należy jednak wskazać, że jest to prawo, a nie obowiązek podatnika. W przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. zagadnienie to zostało uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. (Dz. 2018, poz. 2479) i jest analogiczne, zatem należy uznać że w rozumieniu nowych przepisów, korespondencja mailowa również może stanowić potwierdzenie dokumentowanej transakcji.