Poland
Języki

Cash pooling podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu

Wyrokiem z 26 kwietnia 2017 r., o sygn. akt II FSK 860/15, NSA podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą, uznając, iż umowa cash-poolingu to umowa, w wyniku której podmioty w niej uczestniczące udostępniają sobie określone kwoty pieniężne w zamian za odpowiednie wynagrodzenie – odsetki, tym samym, spełnia ona warunki konieczne (essentialia negotii) umowy pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 7b UPDOP. Skoro zatem faktycznym celem tej umowy jest udostępnianie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami z grupy oraz osiąganie przez te podmioty korzyści w postaci odsetek, to tym samym w ramach zawartej umowy jej uczestnicy dokonują transakcji podlegającej obowiązkowi dokumentacyjnemu, o ile przekroczone zostaną ustawowe limity.