Poland
Języki

Ustawodawca przewiduje konieczność dokonywania okresowego przeglądu i aktualizacji dokumentacji dotyczących transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w następnym roku podatkowym – co najmniej raz na rok podatkowy – przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata. W przypadku analizy porównawczej aktualizacja powinna być dokonana nie rzadziej niż co 3 lata, jednakże w sytuacji zaistnienia warunków ekonomicznych mających wpływ na analizę, przegląd powinien być dokonany w tym roku, w którym nastąpiła zmiana warunków.