RSM Poland
Języki

Języki

Audyt - strona 10

Audit Alert 2/2015 - Zmiany w sprawozdaniach finansowych

12 października 2015
W dniu 23 września 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1333), która m.in. zmieniła wzorzec bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Główne różnice między tradycyjnym budżetowaniem a „Beyond Budgeting”

1 października 2015
Artykuł Anny SUKIENNIK w miesięczniku Controlling i Rachunkowość Zarządcza.

Zmiany w sprawozdaniach finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości

28 września 2015
23 września 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg zmian m.in. we wzorcu bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Audit Alert 1/2015

22 września 2015
W dniu 1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), zatwierdzając odpowiednie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR), przyjęła do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB): Międzynarodowe Standardy Badania, Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu, Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych, a także Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.

Wpływ szacowania ryzyka badania na jakość audytu finansowego

21 września 2015
Dariusz SZYMAŃSKI
Artykuł Dariusza SZYMAŃSKIEGO dla Magazynu Controlling.

Kary za nierzetelną księgowość

14 września 2015
Leszek WOZIŃSKI
Transakcje gospodarcze zawierane przez podatników wymagają stosownej dokumentacji. W tym celu prowadzone są księgi podatkowe. Księgi podatkowe stanowią dowody księgowe, dlatego też powinny one przedstawiać obraz jednostki odpowiadający rzeczywistości. Jedynie rzetelne i niewadliwe księgi mogą stanowić dowód w przypadku postępowania podatkowego, toczącego się przed organami podatkowymi. 

W oczekiwaniu na zmiany – nowe przepisy dla firm audytorskich i biegłych rewidentów

2 września 2015
11 sierpnia 2015 roku Ministerstwo Finansów upubliczniło projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Jak naprawić błąd w sprawozdaniu finansowym?

20 lipca 2015
Leszek WOZIŃSKI
Błąd w sprawozdaniu finansowym może przytrafić się każdej jednostce gospodarczej. Często zostaje on wykryty dopiero po podpisaniu, a nawet zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 7, wszystkie podmioty mają obowiązek korygowania wykrytych błędów, bez względu na to czy dotyczą one bieżącego roku obrotowego, czy też lat poprzednich.

MSRF w Polsce – czy to coś zmieni?

15 czerwca 2015
Marek TOMCZYK
Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (dalej: MSRF) w Polsce daje ogromną szansę zwiększenia jakości usług audytorskich, a tym samym jakości samych sprawozdań finansowych z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron (zarządów, akcjonariuszy/udziałowców, potencjalnych inwestorów oraz biegłych rewidentów).

KSR 9 podpowie, jak przygotować sprawozdanie z działalności

15 czerwca 2015
Opublikowany 15 maja 2014 roku standard rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności” ma pomóc w sporządzaniu sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości, a także upowszechnić dobre praktyki z zakresu prezentacji informacji finansowych. Ma on zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2014 roku, a jego adresatami są jednostki przygotowujące sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSR/MSSF. Zawarte w standardzie wskazówki odnoszą się zarówno do jednostek, jak i grup kapitałowych.

Strony