RSM Poland
Języki

Języki

Przychód

Aktywa warunkowe w świetle MSR 37

24 listopada 2021
Próżno szukać definicji warunkowego aktywa w ustawie o rachunkowości. W tej materii pomocny jest jednak MSR 37. Dokument ten określa warunkowy składnik aktywów jako „możliwy do wystąpienia składnik aktywów, który powstaje jako skutek zdarzeń przeszłych, ale jego istnienie dopiero zostanie potwierdzone w przyszłości, w zależności od wystąpienia lub niewystąpienia niepewnych zdarzeń przyszłych, niezależnych od jednostki”.

Darowizna dla spółki osobowej – niekorzystna zmiana

2 stycznia 2017
Piotr LISS
W dzisiejszym Tax Alercie chcielibyśmy poinformować Państwa o skutkach w podatku dochodowym, jakie powodować może wprowadzenie własnego majątku do spółki osobowej np.: spółki jawnej lub komandytowej. Ostatnio nastąpiła zmiana stanowiska Ministra Finansów w tej kwestii.