RSM Poland
Języki

Języki

Ordynacja podatkowa

Nowy podatek przychodowy – nieoczekiwany dodatek do Polskiego Ładu

14 września 2021
Piotr WYRWA, Wawrzyniec ŻBIKOWSKI
Projekt tzw. „Polskiego Ładu” już w swojej pierwotnej wersji wprowadzał budzące niemałe kontrowersje zmiany w przepisach. Prawdziwy szok podatnicy przeżyli jednak już po zakończeniu konsultacji społecznych, kiedy to Ministerstwo Finansów ogłosiło niespodziewanie zupełnie nowy podatek przychodowy.

Czynności sprawdzające – czy szybciej oznacza korzystniej?

8 czerwca 2021
Aleksandra KORZEŃ
Wraz z rozwojem technologii, w biurach rachunkowych stopniowo zaczęliśmy przyzwyczajać się do komunikacji drogą mailową, dostarczania dokumentów w formie skanów i większej swobody w kontaktach z pracownikami urzędów skarbowych. Pandemia, która przełożyła się na popularyzację pracy zdalnej, przyczyniła się również wydatnie do uproszczenia wymiany informacji między księgowymi a urzędnikami. Czy to jednak oznacza, że cyfryzacja wystarczy, aby rozwiązać wszystkie związane z prowadzeniem rachunków problemy?

Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej

22 kwietnia 2018
Tomasz BEGER
W dniu 10 kwietnia 2018 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający instytucję tzw. „wniosku grupowego” o wydanie interpretacji indywidualnej. Zakres nowych regulacji jest znaczący, zarówno w kontekście wniosków składanych przez podatników w przyszłości, jak też (niestety) w przeszłości. Stopień skomplikowania regulacji i ich klarowność pozostawia równocześnie wiele do życzenia, więc należy się na ich kanwie spodziewać w przyszłości licznych sporów z organami podatkowymi.

Sądy administracyjne coraz odważniejsze w stosowaniu zasady "in dubio pro tributario"

9 lutego 2018
Piotr LISS
Po raz kolejny sąd administracyjny, odwołując się do zasady in dubio pro tributario, wydał rozstrzygnięcie na korzyść podatnika. W sprawie podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, dnia 29 listopada 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”) o sygn. akt II FSK 3280/15. Sąd stanął na stanowisku, iż w postępowaniu powstały wątpliwości związane z procesem wykładni przepisów prawa podatkowego, których nie dało się usunąć z zastosowaniem podstawowych metod wykładni. Tak też, NSA uznał za zasadne odwołanie się do zasady in dubio pro tributario i przyjął rozstrzygnięcie korzystne dla podatnika.

Zmiany ułatwiające prowadzenie działalności przedsiębiorcom

17 stycznia 2017
Piotr LISS
28 grudnia ubiegłego roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255; dalej: „Ustawa nowelizująca”). Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w szeregu aktów prawnych, m.in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047; ze zm.; dalej: „ustawa o rachunkowości”) oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2180; ze zm.; zwana dalej: „ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym”). Zmiany w wyżej wymienionych ustawach weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  

Tax alert 10/2015

19 września 2015
Dnia 5 sierpnia 2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, której był pomysłodawcą. Ustawa ta wprowadza przede wszystkim dwie istotne zmiany – powołuje do życia zasadę in dubio pro tributario (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika), a także uchyla uciążliwy obowiązek korekty kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań. W poniższym Tax Alercie pokrótce przedstawimy Państwu zakres oraz najważniejsze skutki wprowadzonej nowelizacji.