RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 8

Przełom w sprawie dostaw i usług świadczonych w sposób ciągły?

23 sierpnia 2017
Przemysław POWIERZA
W ostatnim czasie opublikowane zostało uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 11 kwietnia 2017 r., o sygn. akt I FSK 1104/15, w sprawie świadczenia dostaw towarów w sposób ciągły. Przedmiotowe orzeczenie jest tym ciekawsze, że wyłamuje się z szeregu dotychczasowych rozstrzygnięć w tym zakresie, uznając, iż dostawami ciągłymi są także dostawy świadczone w sposób częściowy, w okresach rozliczeniowych ustalonych przez strony transakcji. W identyczny sposób do tego zagadnienia odniósł się także NSA w wyroku wydanym 12 lipca 2017 r. (sygn. I FSK 1714/15).

Korzystne zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 r.

21 sierpnia 2017
Piotr LISS
W ostatnich dniach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dalej: Projekt). Projekt nie został jeszcze skierowany pod obrady Sejmu RP niemniej warto zapoznać się z jego najistotniejszymi założeniami, aby móc uwzględnić je przy planowaniu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: ulga B+R) w okresie po 1 stycznia 2018 r.

Odzyskanie i sprzedaż nieruchomości odebranych na podstawie dekretów – skutki w PIT

14 sierpnia 2017
Piotr WYRWA
Omówienie podstawowych konsekwencji podatkowych na gruncie PIT związanych z odzyskaniem nieruchomości lub otrzymaniem za nie odszkodowań. Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.    

Formularz CIT-ST – kto, kiedy i jak musi raportować o swoich zakładach (oddziałach)?

14 sierpnia 2017
Piotr WYRWA
Zgodnie z art. 28 ustawy o CIT podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania rocznego CIT-8 informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami (formularz CIT-ST). Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.

Zmiany w 2018 roku: Leasing operacyjny może mocno stracić na atrakcyjności

31 lipca 2017
Piotr LISS
Komentarz Piotra LISSA dla Dziennika Gazeta Prawna.

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w podatkach dochodowych

25 lipca 2017
Piotr LISS
19 lipca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmian w Dzienniku Ustaw. W poniższym Tax Alercie pokrótce przedstawimy Państwu wprowadzone korzystne dla przedsiębiorców zmiany regulujące limity amortyzacji podatkowej oraz zasady poboru podatku u źródła od biletów lotniczych.

Poland to Start Publishing Largest Companies’ Tax Data

21 lipca 2017
Piotr LISS
Piotr LISS's comments for Bloomberg International Tax Monitor on Poland to Start Publishing Tax Data of Largest Companies

Rozporządzenia w sprawie cen transferowych w końcu opublikowane

21 lipca 2017
Tomasz BEGER
W ostatnim czasie opublikowane zostały trzy ważne rozporządzenia dotyczące sprawozdawczości podmiotów powiązanych: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (CBCR) oraz rozporządzenia w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP).

CIT: Firmy nie potrącą złych długów

18 lipca 2017
Piotr LISS
Strata ze zbycia wierzytelności, w tym własnych, będzie rozliczana w CIT oddzielnie od dochodu z działalności operacyjnej. Potwierdza to Ministerstwo Finansów. Zdaniem ekspertów to absurd. Artykuł Piotra LISSA dla serwisu Gazetaprawna.pl.

Wykonawstwo zastępcze bez odliczenia VAT

17 lipca 2017
Przemysław POWIERZA
6 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotny wyrok (sygn. akt I FSK 2173/15) w przedmiocie prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionej przez podwykonawcę zastępczego. Orzeczenie jest prawomocne.

Strony