RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 40

Tax Alert 3/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
W dniu 17 stycznia 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie spółki BGŻ Leasing sp. z o.o. (sprawa o sygn. C-224/11) dotyczący refakturowania usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). TSUE orzekł, że zasadniczo usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku VAT. Natomiast to sąd krajowy, powinien ustalić, czy w danych okolicznościach usługi te mogą być traktowane jako stanowiące jedną usługę.

Tax Alert 12/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Obowiązujące od początku 2013 roku przepisy w zakresie konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nie dokonania płatności w określonym terminie, od samego początku budziły wiele wątpliwości i kontrowersji. W poniższym alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu te sytuacje, które zdaniem pierwszych interpretacji nie rodzą obowiązku wykluczenia z kosztów podatkowych nieuregulowanych faktur, rachunków czy też zobowiązań wynikających z innych dokumentów.

Tax Alert 21/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 roku zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) dotyczącego wypłaty przez polskie spółki oraz położone na terytorium Polski zakłady zagranicznych spółek, odsetek i należności licencyjnych na rzecz spółek z innych krajów UE/EOG. Tym samym zakończył się długi okres przejściowy i w końcu doczekaliśmy się pełnej implementacji tzw. Dyrektywy odsetkowej.

Tax Alert 7/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Dnia 13 lutego 2013 r. w Warszawie podpisana została Konwencja pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: Nowa Konwencja). Do wejścia w życie Konwencja wymaga jeszcze uchwalenia aktów ratyfikacyjnych państw sygnatariuszy. Jak podkreślił wiceminister finansów Maciej Grabowski planuje się, że nowa umowa podatkowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014.

Tax Alert 16/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła w art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Tax Alert 25/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Poniższy alert przedstawia najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące okresu ważności certyfikatu rezydencji. Wyrok ukazał się w dniu 4 września 2013 r. (sygn. II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11).

Tax Alert 2/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Od 1 stycznia 2013 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) – dalej: Rozporządzenie. Zastąpiło ono obowiązujące do końca 2012 roku rozporządzenie określające czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 930). Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, dlatego warto jest przyjrzeć się im bliżej.

Tax Alert 11/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Zauważyliśmy, iż w związku z nowymi regulacjami w zakresie fakturowania wiele kontrowersji budzi kwestia wystawiania faktur pro-forma, które kwalifikowane są przez niektóre urzędy skarbowe jak standardowa faktura. Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, co w ostatnim czasie potwierdziło również Ministerstwo Finansów.

Tax Alert 20/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Ostatnimi czasy można zaobserwować zmianę nastawienia organów podatkowych, które pomimo składanych przez podatników prawidłowo wypełnionych zgłoszeń identyfikacyjnych, nie wydają potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub potwierdzenia rejestracji VAT, jeżeli stwierdzą, iż mają do czynienia z podatnikiem, który chce swoją siedzibę umieścić w tzw. biurze wirtualnym. Poniżej chcielibyśmy bliżej przedstawić Państwu ten problem i związane z nim konsekwencje.

Tax Alert 6/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie Ministra Finansów dotyczącego nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych (dalej: ustawy CIT oraz PIT) opublikowanym w dniu 12 lutego 2013 roku.

Strony