RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 36

Tax Alert 7/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Dnia 13 lutego 2013 r. w Warszawie podpisana została Konwencja pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: Nowa Konwencja). Do wejścia w życie Konwencja wymaga jeszcze uchwalenia aktów ratyfikacyjnych państw sygnatariuszy. Jak podkreślił wiceminister finansów Maciej Grabowski planuje się, że nowa umowa podatkowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014.

Tax Alert 16/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła w art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Tax Alert 25/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Poniższy alert przedstawia najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące okresu ważności certyfikatu rezydencji. Wyrok ukazał się w dniu 4 września 2013 r. (sygn. II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11).

Tax Alert 2/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Od 1 stycznia 2013 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) – dalej: Rozporządzenie. Zastąpiło ono obowiązujące do końca 2012 roku rozporządzenie określające czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 930). Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, dlatego warto jest przyjrzeć się im bliżej.

Tax Alert 11/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Zauważyliśmy, iż w związku z nowymi regulacjami w zakresie fakturowania wiele kontrowersji budzi kwestia wystawiania faktur pro-forma, które kwalifikowane są przez niektóre urzędy skarbowe jak standardowa faktura. Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, co w ostatnim czasie potwierdziło również Ministerstwo Finansów.

Tax Alert 20/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Ostatnimi czasy można zaobserwować zmianę nastawienia organów podatkowych, które pomimo składanych przez podatników prawidłowo wypełnionych zgłoszeń identyfikacyjnych, nie wydają potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub potwierdzenia rejestracji VAT, jeżeli stwierdzą, iż mają do czynienia z podatnikiem, który chce swoją siedzibę umieścić w tzw. biurze wirtualnym. Poniżej chcielibyśmy bliżej przedstawić Państwu ten problem i związane z nim konsekwencje.

Tax Alert 6/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie Ministra Finansów dotyczącego nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych (dalej: ustawy CIT oraz PIT) opublikowanym w dniu 12 lutego 2013 roku.

Tax Alert 15/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
W wyroku z dnia 17 maja 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli nie można wskazać uczestników firmowej kolacji opłatkowej, ani przypisać każdej biorącej w niej udział osobie rodzaju i wartości skonsumowanego posiłku, to nie mamy wówczas do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem (sygn. II FSK 1812/11). W poniższym tax alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu najnowsze orzeczenie, a także aktualne stanowisko sądów administracyjnych w kwestii podatkowych konsekwencji uczestnictwa w imprezach integracyjnych.

Tax Alert 24/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
W poniższym tax alercie chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Tax Alert 1/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Poniżej chcielibyśmy zaprezentować Państwu najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących fakturowania, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r., poz. 1428) – dalej: Rozporządzenie fakturowe, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Znowelizowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do regulacji dyrektywy 2006/112/WE, zmienionych przez dyrektywę 2010/45/UE w odniesieniu do kwestii dotyczących fakturowania.

Strony