RSM Poland
Języki

Języki

SOC reporting (ISAE 3402)

Firmy outsourcingowe świadcząc swoim klientom usługi związane z realizacją części ich zadań/procesów biznesowych (np. księgowość, kadry, administrowanie systemów informatycznych) muszą niejednokrotnie zapewniać ich, że kontrole wewnętrzne w ramach firmy outsourcingowej są odpowiednio zaprojektowane i realizowane. Jednostki zlecające chcą być po prostu pewne, że firmy te posiadają wystarczający poziom zabezpieczeń, a ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach outsourcingu zostały ograniczone do akceptowalnego poziomu.

Dostarczając naszym Klientom raport SOC tj. niezależny, profesjonalny raport (audyt przeprowadzany jest zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu – ISAE 3402), dajemy  im zapewnienie, że usługi outsourcingowe  świadczone są z należytą starannością i spełniają wymogi jakościowe. Również dla samych firm outsourcingowych raport taki jest potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług. W konsekwencji, wzrasta zaufanie między stronami (firmy outsourcingowe oraz jednostki zlecające), co jest niezmiernie istotne na dzisiejszym konkurencyjnym rynku.

Przygotowując raport SOC (wg IASE 3402) pomagamy w weryfikacji cech środowiska kontroli oraz oceniamy, czy czynności kontrolne istniejące w organizacji outsourcingowej zostały zaprojektowane i wdrożone w oparciu o przyjęte ramy kontroli wewnętrznej. Dodatkowo możemy pomóc w identyfikacji i uświadomieniu związków/zależności pomiędzy kluczowymi procesami w organizacji oraz w określeniu istniejących luk w procesach/czynnościach kontrolnych, które mogą powodować zwiększone ryzyko dla  funkcjonowania organizacji.

Z wyników i ustaleń naszego raportu mogą skorzystać również audytorzy badający sprawozdania finansowe Klientów, co będzie miało wpływ na ograniczenie lub nawet eliminację konieczności wykonywania dodatkowych procedur. Organizacja, która posiada taki raport w sposób istotny może przyczynić się do minimalizacji zaangażowania dodatkowych zasobów, a tym samym obniżyć koszty.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie audytu wewnętrznego zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Michałem DREASEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786