Poland
Języki

Lista usług rozwojowych

DORADZTWO STRATEGICZNE [USŁUGI DORADCZE]

 1. Plany rozwoju
 2. Plany restrukturyzacji i optymalizacji
 3. Analizy zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, sposobu i efektywności ich wykorzystania
 4. Kompleksowe analizy obecnej i perspektywicznej sytuacji na rynkach
 5. Rekomendacje w zakresie polityki inwestycyjnej, kadrowej, technologicznej i środowiskowej, w kontekście perspektywicznej sytuacji rynkowej
 6. Rekomendacje w zakresie doboru partnerów biznesowych i kooperantów
 7. Doradztwo w trakcie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie
 8. Rekomendacje w zarządzania strukturą kapitału i płynnością przedsiębiorstwa

TRANSAKCJE KAPITAŁOWE [USŁUGI DORADCZE]

 1. Wsparcie przy transakcjach kapitałowych
 2. Wyceny na potrzeby transakcyjne
 3. Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego
 4. Doradztwo przy emisjach akcji i obligacji
 5. Usługi autoryzowanego doradcy ASO NewConnect oraz Catalyst
 6. Wdrażanie zasad corporate governance
 7. Wsparcie przy opracowaniu programów opcyjnych (stock option plans, MBOs)
 8. Wyceny programów opcyjnych
 9. Systemy zarządzania ryzykiem kursowym
 10. Doradztwo w wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółek publicznych

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH [USŁUGI DORADCZE]

 1. Wielowariantowe oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem szerokiego zestawu miar efektywności
 2. Analizy wrażliwości, analizy scenariuszy i symulacje monte carlo dla potrzeb    badania wpływu zmiany kluczowych założeń prognostycznych na efektywność inwestycji
 3. Analizy i rekomendacje źródeł finansowania inwestycji, w tym finansowania zewnętrznego (bankowego, PE/VC, mezzanine, project finance itp.)
 4. Feasibility studies
 5. Biznesplany na potrzeby pozyskiwania finansowania zewnętrznego

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA [USŁUGI DORADCZE]

 1. Wyceny na potrzeby transakcyjne
 2. Fairness opinions
 3. Określanie parytetów wymiany akcji na potrzeby transakcji M&A
 4. Wyceny programów opcyjnych
 5. Wyceny na potrzeby podatkowe
 6. Testy na utratę wartości
 7. Alokacje cen nabycia

SPORY KORPORACYJNE [USŁUGI DORADCZE]

 1. Ekonomiczne analizy przyczynowości (causation analysis)
 2. Wyceny utraconych korzyści ekonomicznych
 3. Wyceny udziałów kapitałowych (mniejszościowych oraz większościowych) w spółkach prawa handlowego, (publicznych i niepublicznych)
 4. Wyceny udziałów na potrzeby transakcji przymusowego odkupu i wykupu
 5. Wyceny udziałów na potrzeby transakcji M&A

SYSTEMY IT

 1. Do zarzadzania ryzykiem kursu walutowego
 2. Do zarządzania pozycją walutową
 3. Do oceny portfeli zamierzeń inwestycyjnych
 4. Do zarzadzania płynnością finansową
 5. Do zarzadzania systemem premiowym (MBO, programy opcyjne)
 6. Do oceny efektywności inwestycji i portfeli zamierzeń inwestycyjnych
 7. Do zarządzania krótkoterminową płynnością finansową
 8. Do analiz i wizualizacji danych controllingowych
 9. Do ilościowej analizy ryzyka finansowego i operacyjnego (m.in. Value at Risk , Cash-Flow at Risk)
 10. Do planowania długoterminowego i analizy strategicznych celów finansowych
 11. Inne dedykowane rozwiązania IT z obszaru corporate finance tworzone „na miarę”

COACHING BIZNESOWY [USŁUGI DORADCZE]

 1. Wzrost motywacji do osiągania celów zawodowych
 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 3. Rozwój osobisty (diagnoza nieuświadomionych talentów i predyspozycji, rozwijanie szeroko rozumianego potencjału)
 4. Efektywne podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych
 5. Diagnozowanie indywidualnych barier w efektywności osobistej
 6. Analiza sytuacji zawodowej
 7. Wypracowanie satysfakcjonującego work-life balance
 8. Osobista skuteczność (efektywne zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie emocjami, optymalizacja sposobów oddziaływania na otoczenie)
 9. Autozarządzaniem (określenie priorytetów i stworzenie przestrzeni osobistej na realizację istotnych zadań)

COACHING ZESPOŁOWY [USŁUGI DORADCZE]

 1. Weryfikacja potencjału zespołu
 2. Diagnoza barier uniemożliwiających realizację celów ustanowionych przez członków zespołu
 3. Zwiększenie efektywności i motywacji członków zespołu w zakresie realizowanych zadań
 4. Uświadomienie negatywnych wzorów działania i zachowania oraz ukazanie praktycznych technik zmian przyzwyczajeń
 5. Integracja i scalenie zespołu - ukierunkowanie na  realizację wspólnych działań

SZKOLENIA COACHINGOWE [USŁUGI SZKOLENIOWE]

 1. Inteligencja emocjonalna a sukces w życiu zawodowym (autodiagnoza i wypracowanie własnego stylu radzenia sobie z emocjami)
 2. Zarządzanie zespołem z uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej
 3. Poprawa jakości pracy i współpracy dzięki znajomości procesów społecznych zachodzących wewnątrz organizacji
 4. Atmosfera pracy sprzyjająca wzrostowi kreatywności i efektywności pracowników
 5. Wzrost efektywności pracy zespołu poprzez wykorzystanie skutecznych technik motywowania pracowników
 6. Skuteczne działanie w sytuacjach kryzysowych w organizacji
 7. Zarządzanie stresem (diagnoza indywidualnych strategii reakcji w sytuacji stresowej. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Techniki relaksacji. Pracoholizm jako reakcja na stres. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego).    
 8. Budowanie efektywności osobistej. Zarządzanie sobą w czasie (metody ustalania celów i priorytetów. Zasady zarządzania w czasie. Wypracowanie technik skutecznego działania. Zindywidualizowane metody planowania pracy. Zwalczanie „złodziei czasu”. Efektywny przepływ informacji w organizacji).
 9. Automotywacja. (jak zainspirować samego siebie do kreatywnego działania, przeciwdziałać zniechęceniu i wypaleniu zawodowemu)
 10. Menedżer coachem (kształtowanie coachingowej kultury organizacyjnej)
 11. Wywieranie wpływu na ludzi. Jak skutecznie stosować techniki komunikacyjne?
 12. Empatyczne współbrzmienie w życiu towarzyskim i zawodowym
 13. Asertywność w biznesie (asertywna komunikacja z klientami i współpracownikami)
 14. Komunikacja w sytuacjach konfliktowych.    
 15. Neurofitness czyli techniki zwiększania efektywności pracy mózgu
 16. Kreatywność i innowacje w biznesie
 17. Wykorzystywanie mocnych stron do wyznaczania i realizacji celów